Prvé sväté prijímanie dieťaťa

 

PRÍPRAVA PRE RODIČOV A KRSTNÝCH RODIČOV DETÍ na rok 2017/2018:
16. 9. 2017 o 9:00 na fare

(Informácie o termíne NAJBLIŽŠIEHO slávenia 1. sv. prijímania a DEŤOCH, ktoré k nemu pristúpia)

 Čo, kto, kde, kedy a ako?

Pri prvom svätom prijímaní sa dieťa slobodne a vedome rozhodne, že chce byť kresťanom katolíkom, chce sa začleniť do Kristovej Cirkvi a chce sa začať od Ježiša učiť žiť ako On a spoločne s ostatnými katolíkmi a kresťanmi prijať za svoje poslanie, ktoré nám Ježiš v Cirkvi zveril.

Na znak toho dieťa:

 • skladá krstný sľub (text sľubu), v ktorom vyznáva svoju vieru v Trojjediného Boha a zároveň v ňom vyjadruje svoju vôľu byť pripojené k ľudu Novej Zmluvy - a v podstate tým túto Zmluvu s Bohom uzatvára a rozhoduje sa začať meniť svoj život tak, aby zodpovedal Evanjeliu Ježiša Krista a zákonom Jeho Cirkvi,

 • na znak toho pristupuje ku sviatosti pokánia (sv. spovedi), ktorou toto svoje rozhodnutie spečaťuje,

 • po prvý raz sa plne zúčastňuje na sv. omši, ktorá je slávením Zmluvy medzi Bohom a človekom a na znak toho, že už patrí medzi ľud Novej Zmluvy, zúčastňuje sa aj na sv. prijímaní,

 • začleňuje sa ("prihlasuje sa" :-)) do farnosti, ktorá je skonkrétnením Cirkvi v našom meste a od okamihu sv. prijímania sa už podieľa na jej živote, sláveniach (napr. sv. omše), poslaní a službe.

Tým sa u dieťaťa začína jeho "pokrstový katechumenát", o ktorom Katechizmus hovorí: „Krst detí už svojou povahou vyžaduje katechumenát po krste. Pritom nejde len o potrebu náboženskej výchovy po krste, ale aj o nevyhnutné rozvinutie krstnej milosti pri raste osoby.“ (KKC 1231) a ktorý potrvá až do prijatia sviatosti birmovania, ktorou sa ukončuje plné uvedenie dieťaťa (už mladého človeka) do kresťanského života.

Podmienky:
 • "Vek užívania rozumu", čiže najmenej 7 rokov a viac
 • Absolvovanie prípravy: "Aby sa najsvätejšia Eucharistia mohla vysluhovať deťom, vyžadujú sa od nich dostačujúce vedomosti a dôkladná príprava, tak aby primerane svojim schopnostiam chápali Kristovo tajomstvo a s vierou a nábožne mohli prijať Pánovo telo." (c. 913 § 1 Kódexu cirkevného práva)
Kto zodpovedá a za čo: "Je povinnosťou predovšetkým rodičov a ich zástupcov, ako aj farára postarať sa, aby sa deti po dosiahnutí používania rozumu náležite pripravili a čo najskôr sa po predchádzajúcej sviatostnej spovedi občerstvili týmto božským pokrmom; úlohou farára je aj dozerať, aby k svätému prijímaniu nepristupovali deti, ktoré nedosiahli používanie rozumu alebo ktoré nepovažuje za dostatočne pripravené." (c. 914 Kódexu cirkevného práv)

Nech farári v spolupráci s kaplánmi rozvinú mimoškolskú katechézu pri príprave na prvé sväté prijímanie, ktorá: nech je paralelná so školským vyučovaním náboženstva; nech má iný obsah, ako sú školské osnovy; nech je v spolupráci s rodičmi uskutočňovaná formou aspoň mesačnej katechézy pre rodičov.“
(Posynodálna exhortácia diecézneho biskupa Rudolfa Baláža Pane, zostaň s nami 122)

 

Ako na to v praxi?
 • KEĎ DIEŤA DOVŔŠI VEK 7 ROKOV:

  • Príďte v septembri na na stretnutie rodičov detí. Okrem úvodného poučenia a uvedenia do vecí, týkajúcoch sa prípravy Vášho dieťaťa, sa dozviete aj všetky ostatné podrobnosti. Presný termín stretnutia nájdete v kalendári. Následne máte (zatiaľ) dve možnosti, ako prípravu dieťaťa realizovať, podľa toho, čo Vám viac vyhovuje:

   

  • 1. možnosť - PRAVIDELNÉ STRETNUTIA S ÚLOHAMI NA DOMA

   • začiatok v októbri;

   • Na stretnutie príďte s dieťaťom najlepšie obaja rodičia, alebo aspoň jeden, alebo aspoň niekto, kto bude zastrešovať prípravu dieťaťa u Vás, v rodine.

   • Kurz má sedem stretnutí vždy raz za mesiac.

   • Ukončuje sa individuálnym osobným rozhovorom kňaza s dieťaťom v prítomnosti rodičov - či už na fare, alebo doma, keď kňaz navštívi rodinu.

  • 2. možnosť - KOREŠPONDENČNÝ KURZ (pokiaľ Vám pravidelné stretnutia nevyhjovujú, kladie však isté nároky na rodičov, aj keď tie by mali byť u katolíckych rodičov bežné):

   • Nechajte ho vyplniť prihlášku, ktorou sa prihlási do programu prípravy detí v našej farnosti (a vy ako rodič vyplňte časť určenú pre Vás). Tlačivo prihlášky pre svoje dieťa dostáva každý rodič na kurze 1. sv. prijímanie dieťaťa, ak ju z nejakého dôvodu nemáte, môžete si ju tu stiahnuť.

   • Následne vaše dieťa dostane postupne sedem pracovných zošitov, ktoré bude spoločne s Vami vypracovávať a na ich základe mu budete môcť vysvetliť a uviesť ho do tajomstiev kresťanstva.

   • CIEĽOM je pomôcť dieťaťu skutočne si osvojiť a pochopiť zhruba túto schému tak, aby o nej vedelo rozprávať a vysvetliť ju vlastnými slovami (celkom tak, ako keby hovoril chlapec napríklad o futbale :-)) a aby sa s ňou stotožnilo.

   • Po vypracovaní posledného pracovného zošita, ak ste presvedčení, že Vaše dieťa už na tento krok dozrelo, dohodnite si na fare záverečný rozhovor. Okrem dieťaťa a posledného pracovného zošita naň doneste aj vyplnený a podpísaný Kontrolný zoznam, ktorý predstavuje Vaše svedectvo o tom, že podľa Vás je už dieťa na tento vážny krok naozaj pripravené.

 • AK JE UŽ DIEŤA NAOZAJ NA TENTO KROK 1. SV. PRIJÍMANIA PRIPRAVENÉ, s farárom sa dohodnete, ako kedy a kde dieťa svoj krok prvého sv. prijímania urobí.

TLAČIVÁ pekne pokope...

 Ako a kedy sa slávi slávnosť 1. sv. prijímania v našej farnosti?
 • Sláviť 1. sv. prijímanie môže dieťa:
  • ALEBO SPOLOČNE s inými deťmi v niektorom z termínov v našej farnosti;
  • ALEBO INDIVIDUÁLNE, v ktorúkoľvek nedeľu pri sv. omši.

Ako to bude, to záleží len a jedine od rozhodnutia rodičov dieťaťa a od ich dohody s farárom farnosti.

 • Termíny spoločného slávenia 1. sv. prijímania:
  • JARNÝ - spravidla 7. veľkonočná nedeľa. Presný dátum sa vždy dohodne s rodičmi detí, ktorých sa to týka.
  • JESENNÝ - zvyčajne niekedy koncom septembra.
  • Okrem toho môžu byť aj iné turnusy, podľa potreby.
 • Oblečenie pre deti - zatiaľ je to na individuálnej voľbe rodičov.

 

Najbližšie slávime...

... najbližšií momentálne plánovaný termín:
na 7. veľkonočnú nedeľu 13. mája 2018

V prípade pripravenosti dieťaťa mimo tohto termínu je, samozrejme, možné pristúpenie k 1. sv. prijímaniu kdekoľvek a kedykoľvek, na základe dohody s rodičmi dieťaťa.