Prvé sväté prijímanie dieťaťa

PRÍPRAVA PRE RODIČOV A KRSTNÝCH RODIČOV DETÍ na rok 2017/2018:
ZÁKLADNÝ KURZ: konajú sa podľa potreby, info nájdete v kalendári
Kurz PRVÉ SV. PRIJÍMANIE DIEŤAŤA:
termín zatiaľ nie je stanovený

(Informácie o termíne NAJBLIŽŠIEHO slávenia 1. sv. prijímania a DEŤOCH, ktoré k nemu pristúpia)

 

Čo, kto, kde, kedy a ako?

Prvé sväté prijímanie sa slávi vtedy, keď sa dieťa už samo od seba slobodne a vedome rozhodne, že chce byť kresťanom katolíkom, chce sa začleniť do Kristovej Cirkvi a chce sa začať od Ježiša učiť žiť ako On a spoločne s ostatnými katolíkmi a kresťanmi prijať za svoje poslanie, ktoré nám Ježiš v Cirkvi zveril.

Na znak toho dieťa:

 • skladá krstný sľub (text sľubu), v ktorom vyznáva svoju vieru v Trojjediného Boha a zároveň v ňom vyjadruje svoju vôľu byť pripojené k ľudu Novej Zmluvy - a v podstate tým túto Zmluvu s Bohom uzatvára,

 • rozhoduje sa začať meniť svoj život tak, aby zodpovedal Evanjeliu Ježiša Krista a zákonom Jeho Cirkvi,

 • na znak toho pristupuje ku sviatosti pokánia (sv. spovedi), ktorou toto svoje rozhodnutie spečaťuje,

 • po prvý raz sa plne zúčastňuje na sv. omši, ktorá je slávením Zmluvy medzi Bohom a človekom a na znak toho, že už patrí medzi ľud Novej Zmluvy, zúčastňuje sa aj na sv. prijímaní,

 • začleňuje sa ("prihlasuje sa" :-)) do farnosti, ktorá je skonkrétnením Cirkvi v našom meste a od okamihu sv. prijímania sa už podieľa na jej živote, sláveniach (napr. sv. omše), poslaní a službe.

Tým sa u dieťaťa začína jeho "pokrstový katechumenát", o ktorom Katechizmus hovorí: „Krst detí už svojou povahou vyžaduje katechumenát po krste. Pritom nejde len o potrebu náboženskej výchovy po krste, ale aj o nevyhnutné rozvinutie krstnej milosti pri raste osoby.“ (KKC 1231) a ktorý potrvá až do prijatia sviatosti birmovania, ktorou sa ukončuje plné uvedenie dieťaťa (už mladého človeka) do kresťanského života.

Podmienky:
 • "Vek užívania rozumu", čiže najmenej 7 rokov a viac
 • Dieťa sa samo a slobodne rozhodlo, že "ide do toho" - teda nie "v tretej triede", ani v druhej, ani v piatej, ale vtedy, keď dieťa (resp. mladý človek) sám dospeje k rozhodnutiu urobiť tento krok
 • Absolvovanie prípravy: "Aby sa najsvätejšia Eucharistia mohla vysluhovať deťom, vyžadujú sa od nich dostačujúce vedomosti a dôkladná príprava, tak aby primerane svojim schopnostiam chápali Kristovo tajomstvo a s vierou a nábožne mohli prijať Pánovo telo." (c. 913 § 1 Kódexu cirkevného práva)
Kto zodpovedá a za čo: "Je povinnosťou predovšetkým rodičov a ich zástupcov, ako aj farára postarať sa, aby sa deti po dosiahnutí používania rozumu náležite pripravili a čo najskôr sa po predchádzajúcej sviatostnej spovedi občerstvili týmto božským pokrmom; úlohou farára je aj dozerať, aby k svätému prijímaniu nepristupovali deti, ktoré nedosiahli používanie rozumu alebo ktoré nepovažuje za dostatočne pripravené." (c. 914 Kódexu cirkevného práv)

Nech farári v spolupráci s kaplánmi rozvinú mimoškolskú katechézu pri príprave na prvé sväté prijímanie, ktorá: nech je paralelná so školským vyučovaním náboženstva; nech má iný obsah, ako sú školské osnovy; nech je v spolupráci s rodičmi uskutočňovaná formou aspoň mesačnej katechézy pre rodičov.“
(Posynodálna exhortácia diecézneho biskupa Rudolfa Baláža Pane, zostaň s nami 122)

 • RODIČIA zodpovedajú za prípravu dieťaťa a jeho formovanie
 • FARÁR zodpovedá za to,...
  • ... aby bol v tomto rodičom nápomocný
  • ... aby dozrel na pripravenosť detí a zabránil tomu, aby k 1. sv. prijímaniu pristúpili deti, ktoré nie sú vo veku užívania rozumu, alebo sa k tomuto kroku slobodne nerozhodli, alebo nie sú na tento krok dostatočne pripravené
 • ŠKOLA (predmet náboženská výchova) je vítaná pomôcka, ale nie je jeho zmyslom ani poslaním robiť túto prípravu namiesto rodičov.

 

Jediná zásadná podmienka:

Dôležité je, aby dieťa nakoniec BOLO nA KROK 1. SV. PRIJÍMANIA pripravené!

 • Bez ohľadu na to, či ho budú kompetentní rodičia formovať doma, alebo (hlavne ak rodičia zlyhávajú) ich dokážu nahradiť krstní rodičia, alebo katechéti v škole, s pomocou farského programu prípravy, alebo bez neho...
 • ... - jedinou normou je, aby dieťa BOLO PRIPRAVENÉ (porov. "Kontrolný zoznam" a "Záverečnú schému")
  • Ak je pripravené, nezáleží na tom, kto a ako ho pripravoval.
  • Ak pripravené ešte nie je, je jedno, na akej príprave a kde sa zúčastňovalo ono, či jeho rodičia, treba aj tak počkať, kým pripravené bude!
Ako na to v praxi?
 • KEĎ DIEŤA DOVŔŠI VEK 7 ROKOV:

  • Zapíšte sa na kurz prípravy rodičov na prvé sv. prijímanie ich dieťaťa. Robí sa v našej farnosti raz ročne, spravidla začína v septembri. Pozostáva z:

   • ZÁKLADNÉHO KURZU (organizuje sa na jeseň špeciálne pre rodičov prvoprijímajúcich detí, počas zvyšku roka podľa potreby - porov. KALENDÁR) - rátajte s tým, že si naň treba vyhradiť približne dve a pol až tri hodiny času.

   • KURZU 1. SV. PRIJÍMANIE DIEŤAŤA (porov. KALENDÁR) - rátajte s tým, že si naň treba vyhradiť približne dve a pol hodiny času.

  • Vrelo Vám odporúčame absolvovať aj rozširujúce stretnutia, ktoré sa konajú spravidla v nasledovných mesiacoch v prvé soboty v mesiaci, presná dátumy a časy nájdete taktož v KALENDÁRI:

   • ZMLUVA S BOHOM

   • HRIECH A POKÁNIE

   • CIRKEV

   • EUCHARISTIA

  • Na základe Kontrolného zoznamu (dostáva ho každý účastník kurzu 1. sv. prijímanie dieťaťa) postupne pripravujte u dieťaťa pôdu pre rozhodnutie stať sa kresťanom.

 • KEĎ SA DIEŤA ROZHODNE "ÍSŤ DO TOHO", máte dve možnosti:

   

  • 1. možnosť - KOREŠPONDENČNÝ KURZ (najlepšie začať čím skôr, už aj v septembri-októbri, je lepší, dôkladnejší, viac rešpektuje dieťa, ale kladie isté nároky na rodičov, aj keď tie by mali byť u katolíckych rodičov bežné):

   • Nechajte ho vyplniť prihlášku, ktorou sa prihlási do programu prípravy detí v našej farnosti (a vy ako rodič vyplňte časť určenú pre Vás). Tlačivo prihlášky pre svoje dieťa dostáva každý rodič na kurze 1. sv. prijímanie dieťaťa, ak ju z nejakého dôvodu nemáte, môžete si ju tu stiahnuť.

   • Následne vaše dieťa dostane postupne sedem pracovných zošitov, ktoré bude spoločne s Vami vypracovávať a na ich základe mu budete môcť vysvetliť a uviesť ho do tajomstiev kresťanstva.

   • CIEĽOM je pomôcť dieťaťu skutočne si osvojiť a pochopiť zhruba túto schému tak, aby o nej vedelo rozprávať a vysvetliť ju vlastnými slovami (celkom tak, ako keby hovoril chlapec napríklad o futbale :-)) a aby sa s ňou stotožnilo.

   • Po vypracovaní posledného pracovného zošita, ak ste presvedčení, že Vaše dieťa už na tento krok dozrelo, dohodnite si na fare záverečný rozhovor. Okrem dieťaťa a posledného pracovného zošita naň doneste aj vyplnený a podpísaný Kontrolný zoznam, ktorý predstavuje Vaše svedectvo o tom, že podľa Vás je už dieťa na tento vážny krok naozaj pripravené.

 

  • 2. možnosť - SEDEM STRETIEK S ÚLOHAMI NA DOMA (začína spravidla vo februári a je určený hlavne deťom a ich rodičom, pre ktorých z nejakých dôvodov korešpondenčný kurz nie je vhodný)

   • Počkajte, až bude termín začiatku kurzu oznámený pri sv. omši a vo farkých oznamoch;

   • Na stretnutie príďte s dieťaťom najlepšie obaja rodičia, alebo aspoň jeden, alebo aspoň niekto, kto bude zastrešovať prípravu dieťaťa u Vás, v rodine.

   • Kurz má sedem stretnutí vždy raz za dva týždne.

   • Ukončuje sa individuálnym osobným rozhovorom kňaza s dieťaťom v prítomnosti rodičov.

 

 • AK JE UŽ DIEŤA NAOZAJ NA TENTO KROK 1. SV. PRIJÍMANIA PRIPRAVENÉ, s farárom sa dohodnete, ako kedy a kde dieťa svoj krok prvého sv. prijímania urobí.

TLAČIVÁ pekne pokope...

 

Ako a kedy sa slávi slávnosť 1. sv. prijímania v našej farnosti?
 • Sláviť 1. sv. prijímanie môže dieťa:
  • ALEBO SPOLOČNE s inými deťmi v niektorom z termínov v našej farnosti;
  • ALEBO INDIVIDUÁLNE, v ktorúkoľvek nedeľu pri sv. omši.

Ako to bude, to záleží len a jedine od rozhodnutia rodičov dieťaťa a od ich dohody s farárom farnosti.

 • Termíny spoločného slávenia 1. sv. prijímania:
  • JARNÝ - spravidla 7. veľkonočná nedeľa. Presný dátum sa vždy dohodne s rodičmi detí, ktorých sa to týka.
  • JESENNÝ - zvyčajne niekedy koncom septembra.
  • Okrem toho môžu byť aj iné turnusy, podľa potreby.
 • Oblečenie pre deti - je spoločné, jednotné a poskytuje ho deťom zdarma farnosť.

 

Najbližšie slávime...

... najbližšie na 7. veľkonočnú nedeľu 28. mája 2017

Deti, ktoré pristúpia v tomto termíne k 1. sv. prijímaniu: