HISTORIA DOMUS ECCLESIAE TURČIANSKY PETER

 

13. 4. 2017

Zelený štvrtok

Dnes sme v kostole privítali nové, biskupom posvätené oleje. Umývali sme nohy po vzore Krista. Slávili sme Eucharistiu tak ako vtedy vo Večeradle - tak i to isté, tú jednu-jedinú Obetu... A potom sme Ježiša preniesli do "Getseman" na bočnom svätostánku.

Po omši sme s miništrantmi v sakristii preberali zajtrajšiu liturgiu. Potrebovali sme ešte svietniky od bočného svätostánku, ale zdalo sa mi rušivé ísť a brať ich odtiaľ, kým sa ľudia modlia a adorujú a sprevádzajú Krista v "Getsemanoch". A potom, vyšli sme von - a kaplnka prázdna, nikto neadoruje, už sa chystal "Boží hrob"... Všetci boli preč. Akoby Ježišovo "To nemôžete ani hodinu bdieť so mnou?" zapadla kamsi do prázdna tak, ako kedysi pred 2000 rokmi u apoštolov. Ako sa rozpamätávam, tak sa rozpamätávam, vždy boli ľudia, ktorí ešte ostali adorovať Krista, ostali ešte po liturgii v modlitbe. A tu - nič. Nič. Zvláštne. A isto výrečné. Akoby až demonštratívne dané najavo: "Tak, splnili sme si, čo sme mali, fajront, padáme..." Je to zvláštne... Pane, pomôž nám, prosím, milovať Ťa a zotrvávať s Tebou. Zmiluje sa nad nami. Amen.

  

2. 4. 2017

Druhá z troch pôstnych popoludňajších pobožností

Dnes o tretej sme mali druhú z troch pôstnych popoludňajších pobožností. Znova malá hŕstka, ale plná radosti a oslavy Pána. Spievali sme Kajúcny akatist, vhodná to príprava na slávenie veľkonočnej spovede, ktorá bude už túto sobotu. Bolo to pozvanie nielen k uznaniu svojich hriechov, ale aj k ich spoznaniu - veď sám akatist a jeho modlitby sa ukázali byť súčasne aj spytovaním svedomia, keď nemilosrdne odhaľovali náš hriech, na našu spásu a naše uzdravenie. A v myšlienkach sme zalietali k veľkým predkom, k Danielovi a k Nehemiášovi, ktorí v dávnych časoch predstupovali pred Pána, svojho Boha, v mene a zastúpení celého Izraela, vyznávali hriech Izraela a konali pokánie v zastúpení celého národa. A tak dnes aj my, ich menší nasledovníci, sme sa modlili nielen za seba, ale aj za bratov a sestry, ktorí medzi nami z najrôznejších dôvodov neboli, niektorí lebo nemohli, iní lebo nechceli... a aj za všetkých ľudí, aby sme tak nielen sebe, ale všetkým vyprosovali milosť Božieho dotyku, onen "blesk" milosti, ktorá osvieti i očistí súčasne.

  

26. 3. 2017

Prvá z troch pôstnych popoludňajších pobožností

Dnes o tretej sme mali prvú z troch pôstnych popoludňajších pobožností. Bola nás hŕstka, tých, ktorí prišli, aby sa spoločne modlili nielen za seba, ale aj za farnosť. Vlastne okrem spevákov asi len tri sestričky, z toho dve  filiálky v Belej. O to vácnejšie, že prišli - v čase, keď mnohí iní, bývajúci často len kúsok od kostola, nemajú chuť ani vôľu modliťsa a zápasiť o spásu seba aj iných... Spievali sme spoločne akatist k trpiacej Bohorodičke. Má odlišnú melódiu ako tie ostatné. Dokázali sme to, zvládli sme ho. A mali sme možnosť aj vďaka tomu všetkému prežiť ho možno ešte o čosi hlbšie. Ako Ježiš vtedy v Getsemanoch. Dookola stovky táboriacich a prespávajúcich pútnikov... samozrejme Jedenásti a učeníci... a predsa sám, tak kruto sám a opusteným samojediný v okamihu zápasu, v ktorom išlo o nás, o nás, ktorí sme Ho opustili! Kdeže by sme sa s Ním mohli porovnávať! Ale niečo z toho sme predsa okúsili, malý kúsoček: tú opustenosť, opustenosť ľudí, ktorí sa modlia za farnosť, za druhých - a pritom ostávajú tými druhými opustení, pritom vidia, že tí druhí sami nestoja o to byť Kristom zachránení... a tak s každým zvolaním "Raduj sa!" sme v sebe pociťovali radosť. Nie z toho, že sme tu boli sami a stratení, ale z toho, že sme sa aspoň trošku, máličko, mohli pripodobniť Spasiteľovi v Jeho strašnej opustenosti Getseman... Veľká vďaka všetkým, ktorí prišli a ktorí necúvli v tomto duchovnom zápase. Boh vám žehnaj. A o týždeň... o týždeň pokračujeme v ďalšom kole!

  

5. 3. 2017

Pôstna duchovná obnova našej farnosti

Podobne ako v advente, aj v pôste sme počnúc 1.pôstnou nedeľou rozbehli spoločnú duchovnú obnovu a to takto:

 • Podkladom je nám apoštolská exhortácia blahej pamäti sv. Jána Pavla II., Christifideles laici, ktorú od pondelka 6. 3. čítame podľa rozpisu každý doma na pokračovanie;

 • Na omšiach v stredu (Necpaly), vo štvrtok (Belá-Dulice) a v piatok (Turčiansky Peter) sa venujeme v krátkosti témam, ktoré cez ten-ktorý týždeň čítame. V Petre je možnosť po omši zájsť na faru a pokračovať v debate a uvažovaní o daných témach.

 • V nedele pri svätých omšiach rozoberáme "kritériá katolíckosti" z kapitoly 30 vo svetle čítaní danej nedele: dnes primát povolania ku svätosti; a potom postupne prijímanie a odovzdávanie viery, commúnio, angažovanosť vo svete a apoštolát.

 • Posledné tri nedele budú aj popoludňajšie pobožnosti, znova so spevom akatistov: akatist k Bolestnej Matke Spolutrpiteľke, potom o týždeň kajúcny akatist (to je nedeľa pred sv. spoveďou) a na kvetnú nedeľu aaktist ku Kristovým strastiam.

 • Posledných deväť dní pred sv. spoveďou sa budeme modliť, znova v rodinách, novénu ako prípravu na sviatosť pokánia.

  

10. 2. 2017

Farská fašiangová veselica

No, priznám sa, ako farár, že som neveril, že by sme to ešte tento rok stíhli. Ale stalo sa. Skvelý tím obetavých organizátorov dal dokopy úplne fantastickú zábavu. Ako za ranokresťanských čias: po svätej omši sme sa zišli v kultúrnej sále OÚ Turčiansky Peter, kde každý z účastníkov doniesol naozaj štedro a bohato čo bolo treba do pohostenia. Stoly sa doslova prehýbali pod množstvom dobr§tok, ktoré by nikdy žiadna firma nedokázala v takej rozmanitosti a kvalite pripraviť. takže keď dorazila "polnočná pizza", už ani pomaly nebolo síl ju zjesť - a žo bola dobrá! K tomu skvelá muzika, tanec, stretania a rozhovory (prišiel aj Paľko Lojan a s ním parta štiavničanov a legendárna štiavnická štrúdľa od Anky Chovanovej, nech ju Pán živí!), originálne nápady organizátorov ("ruža pre manželku" napríklad), nápaditý program... Čas letel, ani sme nevedeli ako... Ešte raz veľká vďaka všetkým, ktorí sa obetavo pričinili o tento nádherný večeronoc... :-)

  

4. 2. 2017

Prvá prvá sobota

Túto sobotu večer sme po prvý raz v tomto roku spoločne slávili v kostole prvú sobotu. začali sme adoráciou pol hodiny pred sv. omšou, počas nej sa bratia a sestry z ružencových spoločenstiev modlili ruženec a bola možnosť pristúpiť ku sviatosti pokánia. Cez sv. omšu sme potom spoločne rozjímali nad ružencom: ku komu sa ním vlastne modlíme, ako je to s ružencom počas adorácie, prečo sú jeho "tajomstvá" dôležité, prečo ich opakovať po každom zdravase a prečo desať krát to isté, i ako nás môže ruženec vyniesť na vskutku mystickú rovinu kontemplatívnej modlitby. Na pomery farnosti bolo ľudí vcelku hojne. Tak o mesiac zase...

  

6 až 8. 1. 2017

Trojkráľová koleda

Počas piatku, soboty a nedele sme požehnávali domy a navštevovali rodiny v našej farnosti. Spolu sme v Turčianskom Petre a Košťanoch nad Turcom navštívili 8 rodín, v Belej-Duliciach a Žabokrekoch tri rodiny a v Necpaloch 9 rodín. Všetkým vďaka za pekné stretnutia a požehnaný čas, ktorý sme spolu mohli stráviť v teple Vašich domovov!

  

1. 1. 2017

Pastiersky list k 100-mu výročiu Fatimských zjavení Panny Márie

Niekoľkokrát v ňom otcovia biskupi zdôraznili SVÄTOSŤ:

"V tomto pastierskom liste si chceme pripomenúť najmä duchovné prostriedky, ktoré nám umožňujú dobre žiť pred Bohom, čiže byť svätými."

"Lucia potom vravela, že aj keď sa Mária zjavuje v rôznych podobách, vždy si želá to, čo dobrá Matka – pomáhať ľuďom kráčať cestou svätosti. Panna Mária naliehavo žiadala, aby sa všetci polepšili..."

"Posolstvo Matky Božej Fatimskej je plné materinskej lásky. Ukazuje ľudstvu cestu, ako kráčať k svätosti. Iba pokánie je jedinou cestou k morálnej náprave."

K tejto výzve nám v roku 2017 odporúčajú aj vhodné prostriedky a nástroje:

"Panna Mária zároveň priblížila duchovné prostriedky, ktoré napomáhajú polepšeniu človeka i sveta. Sú to najmä: svätá spoveď a sväté prijímanie počas prvých sobôt v mesiaci; modlitba svätého ruženca a rozjímanie nad ružencovými tajomstvami s úmyslom odčiniť urážky, ktorými ľudia urážajú Pána Boha a Nepoškvrnené Srdce Panny Márie."

Výzva k svätosti (a jej pochopenie) a výzva využiť na to konkrétne nástroje je dobrým programom pre našu farnosť na rok 2017. Ovocie tohto programu je potom tiež zjavné: "Drahí bratia a sestry, slávime Nový rok a vianočnú dobu, v ktorej sme dostali ďalšiu veľkú ponuku – cestou osobného pokánia môžeme prispieť k lepšiemu životu. Nebojme sa v nasledujúcom roku používať osvedčené duchovné prostriedky ponúkané Pannou Máriou. Jej materinská starostlivosť o nás i jej nebeský príhovor je zárukou nášho budúceho životného úspechu." - a to vrátane toho najväčšieho a tým je Večný Život.

Tu nájdete úplný text listu!

  

26. 12. 2016

Dobrá novina


Prvý raz aj v našej farnosti bola kolednícka akcia DOBRÁ NOVINA, z iniciatívy brata Milana Smičeka s rodinou. Zapojila sa mládež, miništranti a do Vianoc, aj keď bolo málo času, stihli nacvičiť koledovanie a ponúknuť tak túto akciu našej farnosti už tento rok.

Clekovo bratia a sestry z našej farnosti prispeli sumou ... €

  

18. 12. 2016

Farská (pred)vianočná kapustnica


Tento rok sme namiesto tzradičného vianočného bazáru robili farskú kapustnicu, v priestoroch OÚ Turčiansky Peter. Vďaka bratovi Bakaričovi sme si pochutnávali na skvelej kapustničke, ale bolo to aj o koláčikoch, s ktorými sa podelili naše farské sestričky - ale najviac zo všetkého o príjemnom stretnutí bratov a sestier zo všetkých obcí našej farnosti, o skvelej atmosfére,... až brat farár takmer zmeškal spovedanie v dekanáte :-) a keď odchádzal, spoločenstvo ešte stále ďalej spolu zotrvávalo. Veľká vďaka všetkým organizátorom, ktorí to zvládli naozaj nádherne!

  

27. 11 až 17. 12. 2016

Adventná duchovná obnova farnosti


Bola to spoločná farská príprava na slávenie pokánia v našej farnosti:

 • tématické kázne v nedele na dve kľúčové témy a to viera a láska;

 • tri nedeľňajšie popoludňajšie pobožnosti so spevom akatistu - k Životodarnému Duchu, k Preväteje Bohorodičke a nakoniec Požehnania rodín;

 • novéna, ktorú sme sa modlili v rodinách posledných deväť dní pred spoločnou spoveďou;

 • a v "spovedné doobedie" znova v domovoch modlitba a spytovanie svedomia podľa schémy zo známeho diela "Ruský pútnik".

 • Nakoniec v sobotu poobede kajúcna pobožnosť (v istej forme po prvý raz aj na filiálkach) a potom sviatosť zmierenia, vysluhovaná kňazmi nášho dekanátu.

  

29. 11. 2015

Pastiersky list k mimoriadnemu Svätému roku milosrdenstva

Zaujalo...:


Nám nech je východiskom postoj Ježiša Krista: Kristus vyzýva byť milosrdnými a ponúka svoj príklad. Ježiš milosrdenstvo dáva i vyžaduje.

V tomto svätom roku otvára Cirkev svoje srdce i tým, ktorí žijú na najrozličnejších perifériách sveta, ktorí sú značne zranení, ktorí nemajú hlas, alebo ich hlas sa oslabil alebo  zamĺkol pre  ľahostajnosť  bohatých národov. Cirkev sa cíti povolaná liečiť tieto zranenia olejom útechy a obviazať balzamom milosrdenstva. Chce, aby sa ponuka odpustenia dostala k  všetkým, nevynímajúc ani zločinecké skupiny, ani páchateľov a komplicov korupcie. Aj tieto skupiny sú pozvané obrátiť sa, zanechať doterajší  štýl života a podriadiť sa spravodlivosti.

Nech sa každé spoločenstvo, každá farnosť, škola, hnutie a združenie, kde sú kresťania, stane oázou Božieho milosrdenstva a miestom ľudského prijatia.

 • Povzbudzujeme k dennej modlitbe korunky Božieho milosrdenstva v rodinách i farnostiach o 15. hodine. Modlitba sa môže konať i večer, a to v spoločenstve viacerých rodín.

 • Do každej rodiny nech sa dostane  obraz Božieho milosrdenstva v rámci putovania vo farnosti alebo v niekoľkých rodinách, aby už v tomto dome zostal natrvalo.

 • Spoločne i osobne si možno vykonať púť do kostolov Božieho milosrdenstva alebo do kostolov, ktoré budú v diecézach vyznačené na získavanie odpustkov svätého roka.

 • Jeden deň v mesiaci venujme výhradne téme a modlitbe v rámci úcty Božieho  milosrdenstva.

 • Povzbudzujeme ku konaniu skutkov telesného a duchovného milosrdenstva, aby sa nikto v našej blízkosti necítil neprijatý, osamotený a bez lásky. K týmto aktivitám prizývajme všetkých, od najmenších po najstarších.

 • Nech každý muž a každá žena prejavuje skutky milosrdenstva voči každému dieťaťu i dospievajúcemu, zdravému i chorému, a nech s dôverou a bez prestania opakuje: „Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie a na svoje milosrdenstvo, ktoré trvá od vekov“ (Ž 25, 6). Takto sa najlepšie pripravíme na druhý Pánov príchod, keď príde ako Sudca súdiť všetky národy (porov. Mt 25, 31n).

Tu nájdete úplný text listu!

  

27. 9. 2015

"K základom kresťanstva"

Pri všetkých nedeľných sv. omšiach sme začali cyklus kázní, ktorých cieľom je znovu si osviežiť samotné princípy a fungovanie kresťanstva. Postupne, nedeľu za nedeľou, sa budeme venovať témam, ktoré možno mlčky považujeme za niečo, čomu samozrejme rozumieme, a pritom práve v tých najzákladnejších veciach sa často objavuje nepochopenie a neporozumenie. Možno tento cyklus pomôže aspoň trochu tieto problémy odstrániť.

Tu nájdete archív týchto tém!

  

20. 9. 2015

Pochod za život 2015

Aj zopár bratov a sestier z našej farnosti sa zúčastnilo na Pochode za život 2015 v Bratislave, kde sa na podporu života zišlo možno až 85 000 ľudí. Poteší, že sme boli pri tom. Zarmúti, že len tak skromne a že spoločenská angažovanosť, podľa sv. Jána Pavla II. jeden zo základných znakov katolíka a katolicizmu, je pre nás väčšinou ešte stále dosť cudzia. je to pre nás znak, že aj v tomto smere máme na sebe dosť čo pracovať!

  

6. 9. 2015

Zbierka BOJ PROTI HLADU.

Dnes sa aj naša farnosť vo všetkých svojich troch kostoloch zapojila do zbierky BOJ PROTI HLADU.

Celoslovenskú verejnú zbierku BOJ PROTI HLADU organizuje Vincentská rodina Slovenska: Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul (lazaristi), Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky sv. Vince nta de Paul (sestry vincentky), Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta (Satmárky) a ich vetva Rodina Nepoškvrnenej, Združenie Mariánskej mládeže, Národné združenie Spolkov kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul Slovensko, Spolok sv. Vincenta de Paul, Depaul Slovensko n.o., Združenie zázračnej medaily. Zbierka je zameraná na pomoc misii chudobným na Haiti, kde pôsobí komunita sestier sv. Vincenta de Paul, medzi nimi pôsobila aj slovenská sestra Anna Cigánpalová.

Bratia a sestry z našej farnosti prispeli nasledovne: Belá-Dulice 138,50€; Necpaly 88€; Turčiansky Peter 303€ + 50Kč.
Všetkým zo srdca ďakujeme!

 

16. a 17. 7. 2015

 

Návšteva skautského tábora 45. zboru Posledného spojenectva na Rakši

So štyrmi odvážnymi miništrantmi z Necpal sa brat farár vybral na návštevu skautského tábora na Rakši. Miništranti si na jeden deň aj čosi vyskúšali niečo zo skautského života, ktorý ich súčasne nadchol i zmoril... Tak uvidíme, možno sa niečo podobné aj v našej farnosti vari uchytí, ktovi...? :-)

Fotografie

45. zbor Posledného spojenectva

3. 7. 2015

Nový farár farnosti Turčiansky Peter

Dnes večer pri sv. omši vo farskom kostole v Turčianskom Petre kánonickým obradom prevzal správu farnosti nový farár, Mgr. Miloš Pikala. Týmto okamihom mu súčasne skončil úrad farára farnosti Banská Štiavnica, v ktorej pôsobil sedem rokov od roku 2008. Predtým sedem rokov pôsobil na predmestí Banskej Štiavnice, vo farnosti Štefultov a ešte predtým, od roku 1997 do roku 2001 vo farnosti Veľké Zálužie pri Nitre. Predtým bol kaplánom v Trnave-Meste a v Šuranoch, ako diakon krátko pôsobil na arcibiskupskom úrade v Trnave a vo farnosti Piešťany.

 

Staršie záznamy sú k dispozícii v papierovej podobe na farskom úrade.