Kam vo farnosti?

 Spoločenstvo svätého ruženca - Modlitby otcov - Modlitby matiek - Dom modlitby KJK - Mladí a miništranti
Malé spoločenstvá všeobecne a ich úloha vo farnosti
 

SVÄTÉ OMŠE A LITURGIA

Farnosť spravuje tri kostoly, v ktorých sú sv. omše spravidla nasledovne:

  • Farský kostol v Turčianskom Petre: nedeľa o 9:45; utorok o 17:45; piatok o 17:45; sobota o 17:45

  • Filiálny kostol v Necpaloch: nedeľa o 8:30, streda o 18:00 (v zime o 17:00)

  • Filiálny kostol v Belej-Duliciach: nedeľa o 7:30, štvrtok o 18:00 (v zime o 17:00)

Pretože časy sv. omší sa môžu príležitostne zmeniť, overte si vopred slávenie vo farských oznamoch.

 

SPOLOČENSTVO SVÄTÉHO RUŽENCA

Bratstvo Živého ruženca vzniklo z iniciatívy Márie Paulíny Jaricot vo Francúzsku. Narodila sa v Lyone, kde žila od roku 1799 do roku 1862. So svojím bratom Fileasom snívala o misionárskej práci v pohanských krajinách. Neskôr sa jej brat stáva kňazom a odchádza do misie. V listoch jej opisuje duchovné i materiálne potreby v misijných krajinách. Paulína zorganizuje peňažné zbierky, vytvorí malé skupiny, ktoré začínajú pomáhať misionárom. Poznáva hĺbku a silu modlitby ruženca, a tak na spôsob misijných skupín zakladá ružencové pätnástky, ktoré sa stanú počiatkom skupiny Živého ruženca. Dávajú si za cieľ:

a) zjednotenie sŕdc v srdciach Ježiša a Márie cez rozjímanie ružencových tajomstiev vymieňaných každý mesiac;

b) zachovanie viery v kresťanských krajinách, ktoré podľahli nekresťanskému štýlu života;

c) šírenie viery v nekresťanských krajinách cez katolícke misie.

Pravidlá a stanovy sú dielom zakladateľky a dala ich kanonikovi Metempsovi, ktorý ich uviedol v knihe Manuel du Rosaire Vivant a sám sa stal predstaveným tohto bratstva. Pápež Gregor XVI. ich schválil a vo svojom breve odporúčal tento spôsob modlitby posvätného ruženca nasledujúcimi slovami: „Dúfame, že s pomocou Božou to bude prospešné nielen preto, aby sa prosebná modlitba, vhodná k jej (Panne Márii) chvále, šírila vždy a všade už pre jej jednoduchosť, ale aj preto, aby sa zväčšila jej moc pre mnohých prosiacich a aby sa príjemnejšie niesla k Bohu, lebo on je naklonený zmilovať sa a dať svoju milosť, ak ho o tom v spoločnej modlitbe prosíme.“

ZÁVÄZKY ČLENA ŽIVÉHO RUŽENCA

Živý ruženec tvorí skupina dvadsiatich členov, tzv. ruža. Určený člen – horliteľ ruže – je zodpovedný za rozdeľovanie a výmenu tajomstiev.

Člen Živého ruženca sa každý deň modlí jeden desiatok svätého ruženca za obrátenie hriešnikov, za živých a zosnulých členov Ružencového bratstva, rehoľu dominikánov a miestnu farnosť. K týmto úmyslom možno pridať aj ďalšie.

Raz v mesiaci sa stretáva na spoločnej modlitbe svätého ruženca s ostatnými členmi Živého ruženca, kde si vymenia ružencové tajomstvá.

KONTAKT: br. Milan Smiček, smicek.m@zoznam.sk, 0907 845 532

  

 

MODLITBY OTCOV

Pripojením sa k Modlitbám otcov môžme zakúsiť zmenu života, pri ktorej sa učíme odovzdávať naše deti a rodiny nášmu Bohu. Vieme, že On nás miluje a chce, aby sme uspeli v našich povinnostiach ako muži, ktorí sú duchovnými a fyzickými otcami. Budeme radi, ak sa pripoja všetci MUŽI - akejkoľvek denominácie alebo náboženstva, aj tí bez náboženstva, ktorí sa cítia byť otcami a chcú pomôcť druhým zažiť opravdivosť ich mužnosti. Sme Božím stvorením, zjednocujeme sa v modlitbe za nás, naše rodiny a za tých, ktorí majú menej šťastia ako my. Budeme skutočne radi, ak sa k nám pripojíte. Radi Vám zdarma pošleme naše spravodaje a knižočky MO.

  

Modlitby otcov na Slovensku: http://www.modlitbyotcov.sk

Modlitby otcov medzinárodne: http://www.fathersprayers.org/

KONTAKT: br. Milan Smiček, smicek.m@zoznam.sk, 0907 845 532

  

 

MODLITBY MATIEK

Modlitby matiek vznikli pred 15.rokmi v Anglicku, kde boli dve mamy pozvané, aby sa modlili za svoje deti. Toto hnutie je teraz v 100 krajinách celého sveta. Na Slovensku je tiež v mnohých farnostiach. Mamy sa stretávajú v malých spoločenstvách a modlia sa spoločne za svoje deti. Spiritualita hnutia MM je úplné odovzdanie sa do vôle Božej vo veľkej dôvere v Božiu moc, lásku a milosrdenstvo. Stretávame sa raz do týždňa, vždy v ten istý deň a hodinu. Pretože každé spoločenstvo sa stretáva v iný deň a v inú hodinu, MM vytvárajú nepretržitý reťazec modlitieb. Matky sa modlia navzájom za seba a svoje rodiny a tak si pomáhajú niesť svoje kríže. Malé skupinky MM sú otvorené pre prijatie nových matiek, starých matiek aj duchovných matiek. Modlíme sa za naše deti a manželov, a za všetkých, ktorých nosíme vo svojom srdci a ktorí nás prosia o modlitbu. Najmä prosíme za seba, aby sme dokázali byť takými, aké nás chce mať Pán Ježiš, aby naši najdrahší, ale aj tí, ktorých stretávame spoznali Jeho lásku cez nás. Na našich stretnutiach sa necháme viesť Duchom Svätým a na konci modlitieb odovzdávame do rúk Pána Ježiša naše deti a všetkých našich drahých vo veľkej dôvere, že ON sa postará.

 

Modlitby matiek  na Slovensku: http://www.modlitbymatiek.sk/ 

Modlitby matiek medzinárodne: www.mothersprayers.org

KONTAKT: sr. Ivetka Kolenčíková, 0905 572 927

  

 

DOM MODLITBY KOINONIE JÁN KRSTITEĽ

Koinonia Ján Krstiteľ sa zrodila na základe silného vyliatia Ducha Svätého, ktoré zakúša v roku 1974 argentínsky kňaz o. Ricardo Argaňaraz. V roku 1978 sa kryštalizuje základná programová línia komunity - nová evanjelizácia vo svetle Ježišovho vzkriesenia. 1.1. 1979 dochádza v Lorete k oficiálnemu založeniu koinonie. Počas ďalších rokov rastu komunita postupne prijala federatívne usporiadanie a tiež aj cirkevno-kanonický status súkromého združenia veriacich. Pôsobenie koinonie charakterizuje princíp KeKaKo: kerygma (ohlasovanie), charizmy (dary Ducha Svätého) a komunita (spoločenstvo). Základnou bunkou Koinonie je Dom Modlitby: spoločenstvo spojene silným putom priateľstva, prežívajúce modlitbu pod mocným pôsobením Ducha Svätého a svedčiace o radosti vychádzajúcej z Kristovho vzkriesenia. V súčasnosti má Koinonia viac ako 5000 členov na všetkých piatich kontinentoch, z toho takmer 200 bratov a sestier žijúcich v komunitách života, ako je v našej diecéze Oáza v Sklenom.

    

Dom modlitby na Slovensku: http://kjk.sk/category/dom-modlitby/

Koinonia Ján Krstiteľ na Slovensku: http://kjk.sk/o-koinonii-jan-krstitel/

KONTAKT: sr. Alena Mundierová, 0908 932 123

  

 

SPOLOČENSTVO MLADÝCH VO FARNOSTI

Sem patrí veľmi rôznorodé spoločenstvo mladých ľudí vo farnosti, zahrňujúce ľudí, ktorí sa vo farnosti angažujú pri bohoslužbách ako miništranti, speváci, ale aj rôznym iným spôsobom. Spoločne sa stretajú a zdieľajú svoj život i svoju vieru a nasledovanie Krista.

 

KONTAKTY: sr. Ivka Poliaková 0915 059 658 (obzvlášť spevokol), br. Matej Čiernik (miništranti), ciernik.matej@gmail.com