Krst dieťaťa

Ako na to v praxi?
 • PRED NARODENÍM DIEŤAŤA:

  • Vyberte dieťaťu vhodných krstných rodičov

  • Absolvujte prípravu na krst dieťaťa!

 • PO NARODENÍ DIEŤAŤA:

  • Ak momentálne skutočne bývate na území našej farnosti s úmyslom zostať tu už bývať natrvalo, alebo tu už v tejto chvíli bývate (aj bez tohto úmyslu) súvislo päť a viac rokov, máte tu kánonický trvalý pobyt. Pokiaľ na území našej farnosti momentálne skutočne bývate s úmyslom zostať tu nepretržite najmenej tri mesiace, alebo tu už v tejto chvíli reálne tri a viac mesiacov žijete, získavate na území našej farnosti kánonický prechodný pobyt. V tom prípade môžete bez prekážok pokrstiť dieťa v našej farnosti. Pokiaľ v našej farnosti kánonický trvalý ani prechodný pobyt nemáte, je potrebné vyžiadať si povolenie ku krstu dieťaťa (čiže licenciu) od Vášho farára, ktorým je alebo farár fanrosti, kde máte trvalé kánonické bydlisko, alebo farár farnosti, kde máte (ak ho máte) prechodné kánonické bydlisko.

  • Navštívte farský úrad aby sme mohli vypísať vypísaný krstný lístok a, ak je potrebná, prineste aj licenciu a doklad o absolvovaní prípravy na krst u rodičov a krstných rodičov dieťaťa (či už v našej alebo v inej farnosti).

 • KRST sa v našej farnosti vysluhuje spravidla v nedeľu na sv. omši vo farskom kostole.
  V odôvodnenom prípade je možné aj iné miesto a čas krstu.

Nahlásenie krstu:

Nahlásenie krstu dieťaťa je možné urobiť len osobne na farskom úrade.

Pretože farský úrad nemá vymedzené úradné hodiny, prv, než prídete, overte si telefonicky, že brat farár bude na úrade prítomný - tu sú kontakty.

Vzhľadom na súčasnú legislatívu, týkajúcu sa ochrany osobných údajov, je potrebné, aby sa na nahlásenie dostavili obaja rodičia a svojim podpisom potvrdili súhlas s ich spracovaním. Zásady spracovania osobných údajov katolíckou Cirkvou nájdete aj na tejto našej webovej stránke. Aspoň dodatočne musia svoj podpis pridať aj krstní rodičia dieťaťa.

Podmienky krstu dieťaťa:

Dieťa je možné dovolene pokrstiť, len ak...:

 • súhlasí s krstom dieťaťa aspoň jeden z rodičov (c. 868 § 1 °1 CIC)

 • …jestvuje opodstatnená nádej na náboženskú výchovu dieťaťa (c. 868 § 1 °2 CIC) – čiže najlepšie rodičia naozaj žijú plnohodnotným kresťanským životom v rámci Katolíckej cirkvi (žijú primerane Kristovmu Evanjeliu, podieľajú sa na živote a poslaní Cirkvi vo svojej farnosti, na liturgii, prijímajú sviatosti - vrátane sviatostného sobáša - a sú teda schopní uviesť dieťa do plného kresťanského života v Katolíckej cirkvi).

Ak rodičia túto podmienku nespĺňajú, je potrebné, aby ich v tom zastúpil niekto iný - napríklad príbuzný, priateľ,... - kto tieto podmienky spĺňa a kto je ochotný túto úlohu a zodpovednosť na seba prijať a je aj schopný jej dostáť (čiže nežije niekde v Bratislave, ale má možnosť pravidelne a často sa s dieťaťom stretávať a vplývať tak na jeho výchovu a duchovné a náboženské formovanie)

 • Ak takáto opodstatnená nádej, alebo súhlas rodičov chýba, musí sa krst v zmysle práva odložiť, kým nebudú tieto podmienky splnené, alebo kým dieťa nedospeje natoľko, že sa dokáže pre prijatie krstu a začlenenie sa do katolíckej cirkvi rozhodnúť samo (porov. c. 868 § 1 °2 CIC)

 • V prípade bezprostredne hroziacej smrti dieťaťa sa ale dieťa môže a má pokrstiť, dokonca aj bez súhlasu rodičov (c. 868 § 2 CIC).

Krstný rodič:
 • "Aby sa krstná milosť mohla rozvíjať, je dôležitá pomoc rodičov. To je aj úloha krstného otca alebo krstnej matky, ktorí majú byť presvedčenými veriacimi, schopnými a ochotnými pomáhať novopokrstenému, dieťaťu alebo dospelému, na jeho ceste kresťanského života. Ich úloha je skutočnou ekleziálnou službou (officium)." (Katechizmus Katolíckej cirkvi 1255)

 • "Kán. 874 - § 1. Aby niekto bol pripustený na prijatie úlohy krstného rodiča, je potrebné:
  1. aby ho určil sám krstenec alebo jeho rodičia, alebo ich zástupca, alebo ak nie sú, farár alebo vysluhovateľ, a aby bol schopný a mal úmysel plniť túto úlohu;
  2. aby zavŕšil šestnásty rok života, ak diecézny biskup nestanovil iný vek alebo ak sa farár alebo vysluhovateľ domnievajú, že z oprávneného dôvodu treba pripustiť výnimku;
  3. aby bol katolík, ktorý už prijal birmovanie a najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať;
  4. aby nebol postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným;
  5. aby nebol otcom alebo matkou krstenca.
  " (CIC - Kódex cirkevného práva)

Povolenie ku krstu dieťaťa:
 • "Treba prijať za pravidlo, že krst sa má sláviť vo farskom kostole kánonického pobytu rodicov, ak nejestvuje nejaká rozumná prícina krstiť inde. Ak je rozumná príčina (hoci len zo strany rodicov), na základe písomného povolenia vlastného farára možno krstiť aj v inej farnosti." (Partikulárna právna norma banskybystrickej diecézy z 12. 2. 2016)

 • MOJIM FARÁROM JE: "Každý dostáva svojho farára a ordinára na základe tak trvalého, ako aj prechodného bydliska." (c. 107 §1 CIC)

 • KÁNONICKÉ TRVALÉ BYDLISKO: "Trvalé bydlisko získava osoba takým pobytom na území niektorej farnosti alebo aspoň diecézy, ktorý je spojený buď s úmyslom zostať tam natrvalo, ak ju niečo neodvolá, alebo ak sa jej pobyt pretiahol na plných päť rokov." (c. 102, §1 CIC) - to znamená, že tam skutočne v tej chvíli bývate a to alebo najmenej už 5 rokov, alebo s úmyslom ostať tam natrvalo.

 • KÁNONICKÉ PRECHODNÉ BYDLISKO: "Prechodné bydlisko získava osoba takým pobytom na území niektorej farnosti alebo aspoň diecézy, ktorý je spojený buď s úmyslom zostať tam aspoň tri mesiace, ak ju niečo neodvolá, alebo sa skutočne pretiahol na tri mesiace." (c. 102, §2 CIC) - to znamená, že tam skutočne v tej chvíli bývate a to alebo najmenej už 3 mesiace, alebo s úmyslom ostať tam bývať najmenej 3 mesiace.

POZOR! NEZAMIEŇAŤ s civiliným trvalým či civilným prechodným pobytom! To, kde ste vzhľadom na štátne orgány zapísaní na trvalý či prechodný pobyt nijako neovplyvňuje to, kde je Vaše kánonické trvalé či prechodné bydlisko a teda ja Vaša farnosť, do ktorej patríte a v ktorej spoločenstve bezpochyby aj žijete a kde teda máte aj svojho farára.

 • STRATA BYDLISKA: "Trvalé a prechodné bydlisko sa stráca odchodom z miesta s úmyslom nevrátiť sa" (c. 106 CIC)Príprava na krst dieťaťa:

"Rodičia dieťaťa, ktoré má byť pokrstené, a takisto tí, ktorí prevezmú úlohu krstných rodičov, majú sa riadne poučiť o význame tejto sviatosti a o záväzkoch, ktoré s ňou súvisia; farár sa sám, alebo prostredníctvom iných má postarať, aby rodičia pastoračnými poučeniami, ba aj spoločnou modlitbou boli náležite pripravení, pričom zhromaždí na to viaceré rodiny, a kde je to možné, aj ich navštívi." (c. 851 °2 CIC)

 • Vzhľadom na to, že o narodení dieťaťa vieme zvyčajne aspoň deväť mesiacov vopred :-) a podobne asi vieme, že ho chceme dať pokrstiť, je vhodné absolvovať prípravu na krst dieťaťa v dostatočnom predstihu pred narodením dieťaťa.

 • Celú prípravu stačí absolvovať raz v živote. Na príprave dostanete index, do ktorého bude Vaše absolvovanie prípravy zaznačené a do budúcnosti (napríklad pri krste ďalších detí) Vám bude slúžiť ako doklad o tom, že prípravu ste už absolvovali.

 • Je dobré, ak ju okrem rodičov dieťaťa absolvujú spoločne s nimi aj krstní rodičia dieťaťa.

 • Prípravu je možné absolvovať aj v inej farnosti, v tom prípade je potrebné vyžiadať si tam potvrdenie o jej absolvovaní.

 • V našej farnosti príprava pozostáva z jedného stretnutia v trvaní zhruba jednej hodiny. Miesto a čas sa dohodne s rodičmi pri nahlásení zámeru pokrstiť svoje dieťa na farskom úrade - je to možné spojiť aj s vysluhovaním svioatosti krstuˇbezprostredne po príprave.