Krst dieťaťa

Podmienky:

Dieťa je možné dovolene pokrstiť, len ak...:

 • súhlasí s krstom dieťaťa aspoň jeden z rodičov (c. 868 § 1 °1 CIC)

 • …jestvuje opodstatnená nádej na náboženskú výchovu dieťaťa (c. 868 § 1 °2 CIC) – čiže najlepšie rodičia naozaj žijú plnohodnotným kresťanským životom v rámci Katolíckej cirkvi (žijú primerane Kristovmu Evanjeliu, podieľajú sa na živote a poslaní Cirkvi vo svojej farnosti, na liturgii, prijímajú sviatosti - vrátane sviatostného sobáša - a sú teda schopní uviesť dieťa do plného kresťanského života v Katolíckej cirkvi).

Ak rodičia túto podmienku nespĺňajú, je potrebné, aby ich v tom zastúpil niekto iný - napríklad príbuzný, priateľ,... - kto tieto podmienky spĺňa a kto je ochotný túto úlohu a zodpovednosť na seba prijať a je aj schopný jej dostáť (čiže nežije niekde v Bratislave, ale má možnosť pravidelne a často sa s dieťaťom stretávať a vplývať tak na jeho výchovu a duchovné a náboženské formovanie)

 • Ak takáto opodstatnená nádej, alebo súhlas rodičov chýba, musí sa krst v zmysle práva odložiť, kým nebudú tieto podmienky splnené, alebo kým dieťa nedospeje natoľko, že sa dokáže pre prijatie krstu a začlenenie sa do katolíckej cirkvi rozhodnúť samo (porov. c. 868 § 1 °2 CIC)

 • V prípade bezprostredne hroziacej smrti dieťaťa sa ale dieťa môže a má pokrstiť, dokonca aj bez súhlasu rodičov (c. 868 § 2 CIC).

Krstný rodič:
 • "Aby sa krstná milosť mohla rozvíjať, je dôležitá pomoc rodičov. To je aj úloha krstného otca alebo krstnej matky, ktorí majú byť presvedčenými veriacimi, schopnými a ochotnými pomáhať novopokrstenému, dieťaťu alebo dospelému, na jeho ceste kresťanského života. Ich úloha je skutočnou ekleziálnou službou (officium)." (Katechizmus Katolíckej cirkvi 1255)

 • "Kán. 874 - § 1. Aby niekto bol pripustený na prijatie úlohy krstného rodiča, je potrebné:
  1. aby ho určil sám krstenec alebo jeho rodičia, alebo ich zástupca, alebo ak nie sú, farár alebo vysluhovateľ, a aby bol schopný a mal úmysel plniť túto úlohu;
  2. aby zavŕšil šestnásty rok života, ak diecézny biskup nestanovil iný vek alebo ak sa farár alebo vysluhovateľ domnievajú, že z oprávneného dôvodu treba pripustiť výnimku;
  3. aby bol katolík, ktorý už prijal birmovanie a najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať;
  4. aby nebol postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným;
  5. aby nebol otcom alebo matkou krstenca.
  " (CIC - Kódex cirkevného práva)

"Mnoho rodičov žiada krst pre svoje dieťa z dôvodov, ktoré sú už na prvý pohľad veľmi nejasné či povrchné a rodičia sami sa nezdajú byť žiadnou zárukou kresťanskej výchovy pre svoje dieťa. Musíme ale priznať, že dnes by sme jasné znalosti o krste mnohokrát nenašli ani u veriacich ľudí, ktorí svoje dieťa vo viere vychovávať chcú a u ktorých sa o oprávnenosti krstu nepochybuje.

Existuje mnoho mýtov, ktoré súvisia s úlohou krstného rodičovstva, napríklad:

krstný rodič má byť zo súrodencov rodičov, lebo sa to tak
patrí krstný rodič je privilégium pre toho, komu chcem ja ako rodič ukázať svoju priazeň
krstný rodič je niekto, kto sa o moje dieťa materiálne postará, keby sa mne ako rodičovi niečo závažné stalo
krstný rodič je ten, ktorý sa o dieťa materiálne stará spolu s rodičmi – dary minimálne na sviatky
krstný rodič je prvý a najčastejší babysitter

Všetky tieto okolnosti či motívy rodičov sú samé osebe dobré a tiež pochopiteľné. Ale ak sú jediné, ak sa nehľadí na morálny kredit krstného rodiča a na jeho vzťah k Bohu a k Cirkvi, potom z krstu a z krstných rodičov robíme niečo, čím nie sú a nemajú byť.

Krstom si krstní rodičia berú na seba zodpovednosť a povinnosť starať sa o kresťanskú výchovu dieťaťa – viesť ho k Bohu, aby raz sám mohol prijať vieru, ktorú mu rodičia pred Bohom a Cirkvou sľúbili, vieru odovzdávať a prehlbovať. Preto je nutné žiadateľom o krst dieťaťa predkladať správny obraz krstu a tiež odhaliť zdravé jadro ich vlastných predstáv, na ne nadviazať a rozvíjať ich.

Povolanie krstného rodiča

Katechizmus Katolíckej cirkvi v bode 1255 hovorí: ,,Aby sa krstná milosť mohla rozvíjať, je dôležitá pomoc rodičov. To je aj úloha krstného otca alebo krstnej matky, ktorí majú byť presvedčenými veriacimi, schopnými a ochotnými pomáhať novopokrstenému, dieťaťu alebo dospelému, na jeho ceste kresťanského života. Ich úloha je skutočnou ekleziálnou službou.”

Krstné rodičovstvo je ekleziálna služba – teda služba v Cirkvi a pre Cirkev. Spása duší je základným a posledným cieľom Cirkvi a ako služobník Cirkvi berie krstný rodič na seba úlohu, že bude dieťaťu počas jeho života pomáhať príkladom, modlitbou, rozhovormi, prípadne inými dostupnými spôsobmi. Pomáhať má dieťaťu v tom, aby dokázalo počas svojho života odpovedať na Božie volanie, žiť sviatostným životom a nasledovať Krista.

Krstný rodič nenahrádza rodiča pri výchove, ani pri výchove vo viere. Nie je najdôležitejší, zodpovednosť za kresťanskú výchovu dieťaťa berú na seba predovšetkým rodičia. Ale mali by sme si byť vedomí, čo na seba ako krstní rodičia berieme, hoci to možno nevedia asi samotní rodičia, ktorí nás o krstné rodičovstvo žiadajú. Mali by sme zvládnuť polichotenie, ktoré nám rodičia svojou požiadavkou spôsobia, a neprijať okamžite úlohu (lebo je to predovšetkým úloha, nie odmena), ak o nej nič nevieme. Prijať úlohu krstného rodiča by sme ale mali až po zvážení nášho vzťahu k Bohu a k Cirkvi, do ktorej bude dieťa prijaté a za ktorého kresťanskú výchovu sa pri krste zaručujeme. Je to prejav čestnosti a úprimnosti k sebe samému aj k rodičom dieťaťa, keď si priznáme, že nie sme schopní či ochotní vziať na seba záväzok krstného rodičovstva. 

Krstné rodičovstvo však vie byť krásna úloha, keď ho správne uchopíme, uvedomíme si svoju hodnotu pre dieťa a vynaložíme aspoň minimálne úsilie na to, aby sme pre dieťa a rodičov boli naozaj darom a požehnaním."

(Diana Hricová, teologička)

Príprava na krst dieťaťa:

"Rodičia dieťaťa, ktoré má byť pokrstené, a takisto tí, ktorí prevezmú úlohu krstných rodičov, majú sa riadne
poučiť o význame tejto sviatosti a o záväzkoch, ktoré s ňou súvisia; farár sa sám, alebo prostredníctvom iných má
postarať, aby rodičia pastoračnými poučeniami, ba aj spoločnou modlitbou boli náležite pripravení, pričom
zhromaždí na to viaceré rodiny, a kde je to možné, aj ich navštívi
." (c. 851 °2 CIC)

 • Vzhľadom na to, že o narodení dieťaťa vieme zvyčajne aspoň deväť mesiacov vopred :-) a podobne asi vieme, že ho chceme dať pokrstiť, je vhodné absolvovať prípravu na krst dieťaťa v dostatočnom predstihu pred narodením dieťaťa.

 • Celú prípravu stačí absolvovať raz v živote. Na príprave dostanete index, do ktorého bude Vaše absolvovanie prípravy zaznačené a do budúcnosti (napríklad pri krste ďalších detí) Vám bude slúžiť ako doklad o tom, že prípravu ste už absolvovali.

 • Príprava je určená a mali by ju absolvovať rodičia dieťaťa, ako aj krstní rodičia dieťaťa.

 • Prípravu je možné absolvovať aj v inej farnosti, v tom prípade je potrebné vyžiadať si tam potvrdenie o jej absolvovaní.

 • V našej farnosti príprava pozostáva z jedného stretnutia v trvaní zhruba jednej hodiny. Miesto a čas sa dohodne s rodičmi pri nahlásení zámeru pokrstiť svoje dieťa na farskom úrade.

Ako na to v praxi?
 • PRED NARODENÍM DIEŤAŤA:

  • Vyberte dieťaťu vhodných krstných rodičov

  • V prípade, že rodičia nespĺňajú požiadavky na zaručenie "oprávnenej nádeje" na katolícku výchovu dieťaťa, nájdite niekoho (môžu to byť aj krstní rodičia), ktorí túto nádej naplnia a najlepšie prekonzultujte vopred túto záležitosť s farárom.

  • Absolvujte prípravu na krst dieťaťa!

 • PO NARODENÍ DIEŤAŤA:

  • Ak nebývate na území našej farnosti, vyžiadajte si vo farnosti, v ktorej bývate, od Vášho farára licenciu ku krstu dieťaťa. Ak bývate na území našej farnosti, nepotrebujete ju.

  • Vypíšte krstný lístok (ak sa Vám nezobrazí ako formulár, do ktorého môžete vpisovať údaje, otvorte ho v Acrobate Readeri!) a vytlačte ho. Ak nemáte doma tlačiareň, nevadí, môžete ho vypísať aj priamo u nás na farskom úrade.

  • Navštívte farský úrad a zo sebou si doneste vypísaný krstný lístok (ak ste ho z nejakého dôvodu nevypísali, môžete tak urobiť aj priamo na farskom úrade), licenciu (ak ju potrebujete) a doklad o absolvovaní prípravy na krst u rodičov a krstných rodičov dieťaťa.

 • Krst sa v našej farnosti vysluhuje spravidla v nedeľu na sv. omši vo farskom kostole.
  V odôvodnenom prípade je možné aj iné miesto a čas krstu.