Vydávanie krstných listov a ostatných úradných dokumentov obsahujúcich osobné údaje

 
Ochrana osobných údajov:

 

Výňatok zo zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 576/2004 Z. z. a zákona č. 90/2005 Z. z.:

"Ten, kto mieni zverejniť osobné údaje dotknutej osoby, nesmie svojim konaním neoprávnene zasahovať do práva na ochranu jej osobnosti a súkromia; ich zverejnenie nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami dotknutej osoby. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, súhlas vyžadovaný podľa tohto zákona môže poskytnúť jej zákonný zástupca." (§ 7 ods. 7 a 8)

"Spracúvať osobné údaje, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru alebo svetonázor, členstvo v politických stranách alebo politických hnutiach, členstvo v odborových organizáciách a údaje týkajúce sa zdravia alebo pohlavného života, sa zakazuje." (§8 ods. 1)

"Zákaz spracúvania osobných údajov ustanovený v § 8 ods. 1 neplatí, ak dotknutá osoba dala písomný súhlas na ich spracúvanie alebo ak: ... spracúvanie vykonáva v rámci oprávnenej činnosti občianske združenie, nadácia alebo nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, politická strana alebo politické hnutie, odborová organizácia, štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť a toto spracúvanie sa týka iba ich členov alebo tých fyzických osôb, ktoré sú s nimi vzhľadom na ich ciele v pravidelnom styku, osobné údaje slúžia výlučne pre ich vnútornú potrebu a nebudú poskytnuté tretej strane bez písomného súhlasu dotknutej osoby." (§9 ods. 1c)

Dopad do praxe:
 • Údaje v matrikách sú chránenými osobnými údajmi - okrem iného aj preto, že sú sami o sebe nosičom informácie o svetonázore a náboženskej príslušnosti dotyčného človeka, nehľadiac na to, že obsahujú aj ďalšie osobné údaje - zhromažďovanými Rímskokatolíckou cirkvou výlučne o jej členoch v rozsahu stanovenom zákonom.
 • Preto ich vydávame IBA:
  • Dotknutým osobám - jedná sa napríklad o Váš vlastný krstný list, či sobášny list a pod.
  • Zákonným zástupcom dotknutých osôb - napríklad rodičom neplnoletých detí.
  • Splnomocneným osobám, ktoré sa preukážu overeným (na matrike, alebo u notára) splnomocnením od dotknutej osoby na prevzatie daného dokumentu.
 • Osoba, preberajúca dotyčný doklad, je povinná preukázať svoju oprávnenosť - napríklad občianskym preukazom, splnomocnením,...
Osobne, alebo poštou? Krstné listy a ostatné dokumenty, obsahujúce chránené osobné údaje, si môžete vyžiadať a prevziať:
 • OSOBNE na našom farskom úrade;
 • POŠTOU za nasledovných podmienok:
  • Oznámite nám na farský úrad údaje potrebné na vystavenie daného dokumentu - v prípade krstu napríklad meno, priezvisko, dátum narodenia a dátum krstu;
  • Určíte adresu farského úradu, na ktorý bude krstný list zaslaný a kde si ho budete môcť osobne prevziať.
 • MAILOM zasielanie krstných listov a podobných dokumentov nie je možné, nakoľko:
  • nie je možné overiť identitu príjemcu;
  • elektronická kópia dokumentu nie je valídnym úradným dokumentom, nakoľko neobsahuje originál pečiatky a podpisu farského úradu a osoby, vydávajúcej dokument.
  • Napriek tomu je možné prostredníctvom mailu nahlásiť potrebné údaje a udať poštovú adresu farského úradu, na ktorý bude krstný list zaslaný a kde si ho môžete osobne prevziať.
Čo potrebujete vedieť?
 • K vydaniu krstného listu je potrebné uviesť:
  • Či bol dotyčný krstený v našej farnosti - ak nie, krstný list vydať nemôžeme, a to ani vtedy, ak tu už napríklad bol na 1. sv. prijímaní a podobne. V takom prípade sa treba obrátiť na farnosť, v ktorej bol dotyčný pokrstený.
  • Meno a priezvisko pokrsteného
  • Dátum jeho narodenia
  • Dátum jeho krstu
Ako dlho to trvá?
 • Vydávanie krstných listov a podobných dokumentov sa robí na počkanie. Pri vybavovaní rešpektujte, prosím, úradné hodiny farského úradu!
Aké sú poplatky za vydanie dokumentov?
 • Farnosť si NEÚČTUJE žiadne správne poplatky za tieto úkony.
Pátranie po predkoch kvôli rodokmeňom...
 • Vzhľadom na legislatívu nie je možné, aby ste si sami prezerali matričné knihy.
 • Farský úrad v súčasnosti nedisponuje kapacitami, aby túto službu poskytoval.
 • Vzhľadom na to tieto druhy služieb spravidla neposkytujeme.
 • Pre viac informácií kontaktujte, prosím, farský úrad!