Nahlasovanie úmyslov svätých omší

Prehľad doteraz nahlásených úmyslov na sv. omše a voľných termínov
 
Nahlasovanie úmyslov sv. omší Kedykoľvek po svätej omši v sakristii kostola.

Vopred si môžete pozrieť a overiť, ktoré termíny sú už obsadené a ktoré sú eštre voľné...

Je dobré, ak už vopred na lístok napíšete:

 • ÚMYSEL, na aký chcete dať sv. omšu odslúžiť
 • MIESTO, kde chcete, aby bola odslúžená (farský kostol, niektorý z filiálnych kostolov)
 • DÁTUM a ČAS, kedy by ste chceli, aby bola sv. omša odslúžená (či už presný dátum, alebo údaj typu "ráno", "cez víkend večer" a podobne)

Ak to bude možné, budeme sa usilovať dátum a čas zachovať, ale vždy to možné nie je. Vtedy sa usilujeme sv. omšu zaradiť na nejaký iný, vhodný termín, čo najviac zodpovedajúci Vašim požiadavkám.

 

Kedy a kde?

Sv. omše v súčasnosti slávime nasledovne:

 • TURČIANSKY PETER:
  • Utorok 17:45
  • Piatok 17:45
  • Sobota 17:45
  • Nedeľa 9:45
 • NECPALY:
  • Štvrtok 18:00 (v zime 17:00)
  • Nedeľa 8:30
 • BELÁ - DULICE:
  • Streda 18:00 (v zime 17:00)
  • Nedeľa 7:30

Samozrejme, v prípade sviatkov, dovoleniek, mimoriadnych udalostí,... sa to môže mierne líšiť, ale zväčša sa tento rozpis zachováva.

 

Kde sa dozviem, kedy bude sv. omša na môj úmysel slávená?
 • Úmysly sv. omší sú uvádzané vo FARSKÝCH OZNAMOCH a to vždy na týždeň dopredu.
 • Nové farské oznamy sú vyhlasované vždy pri všetkých nedeľných sv. omšiach.
 • Na internetovú stránku sú zavesené spravidla v nedeľu večer.

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok sa neváhajte obrátiť na náš farský úrad!

 

 

Milodar na slávenie sv. omše (intencia)
 • Jeho výška je dobrovoľná, s prihliadnutím na nasledovnú normu Bratislavskej provincie Katolíckej cirkvi na Slovensku:

Veriaci, ktorí dávajú milodar, aby sa na ich úmysel slúžila omša, prispievajú k dobru Cirkvi a jeho venovaním majú účasť na jej starostlivosti o podporu služobníkov a diel (kán. 946 CIC)*.

Biskupi Bratislavskej provincie Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita, Mons. Róbert Bezák, trnavský arcibiskup, Mons. Rudolf Baláž, banskobystrický biskup, Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup, Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup, uskutočnili dňa 15. júna 2011 podľa kánona 952 §1 CIC** rozhodnutie záväzné pre Bratislavskú rímskokatolícku cirkevnú provinciu ohľadom výšky milodaru venovaného na slávenie svätej omše,

ktorý je stanovený od 1. júla 2011 vo výške 5€.

Kto z veriacich bude chcieť obetovať dobrovoľne vyšší milodar alebo nižší, môže tak urobiť v zmysle kánona 952 § 1 CIC**. Všetci nech s osobitnou pozornosťou zachovávajú predpisy kánonov 945-958 CIC***.

Tento dekrét je evidovaný v protokole Bratislavskej arcidiecézy pod číslom 2669/2011.

V Bratislave 15. júna 2011

Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita

Mons. Tibor Hajdu, riaditel', notár ad casum

 

V prípade tzv. gregoriánkych sv. omší platí nasledovná úprava diecézneho biskupa Mons. Mariána Chovanca z 22. septembra 2016, č. 1511/2016:

Na základe aktuálnej výšky za omšový milodar (5,-€) a na základe starobylej praxe, že milodar na gregoriánske sväté omše je mierne vyšší (kvôli záväzku tridsaťdenného nepretržitého slávenia svätých omší), ustanovujem za gregoriánske sväté omše (30 svätých omší) sumu 180,- €.

* Kán. 946 - Veriaci, ktorí dávajú milodar, aby sa na ich úmysel slúžila omša, prispievajú k dobru Cirkvi a jeho venovaním majú účasť na jej starostlivosti o podporu služobníkov a diel.

** Kán. 952 - § 1. Úlohou provinčného koncilu alebo zhromaždenia biskupov provincie je pre celú provinciu dekrétom určiť, aký milodar sa má venovať na slávenie a obetovanie omše, a kňazovi nie je dovolené žiadať vyššiu sumu; je mu však dovolené prijať dobrovoľne venovaný vyšší, ale aj nižší milodar, než je určený za obetovanie omše.

§ 2. Kde taký dekrét chýba, má sa zachovať zvyk, platný v diecéze.

§ 3. Aj členovia ktorýchkoľvek rehoľných inštitútov sa musia držať toho istého dekrétu alebo miestneho zvyku, o ktorých sa hovorí v § 1 a 2.

*** Kán. 945 - § 1. Podľa schváleného zvyku Cirkvi každému kňazovi, ktorý slávi alebo koncelebruje omšu, je dovolené prijať venovaný milodar, aby omšu obetoval na určitý úmysel.

§ 2. Kňazom sa nástojčivo odporúča, aby aj keď nedostali nijaký milodar, slávili omšu na úmysel veriacich, najmä chudobných.

 

Kán. 946 - Veriaci, ktorí dávajú milodar, aby sa na ich úmysel slúžila omša, prispievajú k dobru Cirkvi a jeho venovaním majú účasť na jej starostlivosti o podporu služobníkov a diel.

 

Kán. 947 - Omšové milodary sa majú úplne uchrániť pred akýmkoľvek čo i len zdaním predávania alebo obchodovania.

 

Kán. 948 - Oddelene treba obetovať omše na úmysly tých, za ktorých bol jednotlivo venovaný a prijatý milodar, hoci aj nepatrný.

 

Kán. 949 - Kto je zaviazaný povinnosťou sláviť omšu a obetovať ju na úmysel tých, ktorí venovali milodar, tú istú povinnosť má, hoci by sa prijaté milodary bez jeho viny stratili.

 

Kán. 950 - Ak sa venuje suma peňazí na slúženie omší bez určenia počtu omší, ktoré treba sláviť, ten sa vyráta so zreteľom na milodar stanovený v mieste, na ktorom sa darca zdržiava, ak sa zákonne nemusí predpokladať, že mal iný úmysel.

 

Kán. 951 - § 1. Kňaz, ktorý v ten istý deň slávi viac omší, každú môže obetovať na úmysel, na ktorý bol venovaný milodar, ale s tým zákonom, že okrem dňa Narodenia Pána si má ponechať milodar iba za jednu omšu, ostatné však má odovzdať na ciele, ktoré predpísal ordinár, ale pri pripustení istej odmeny z vonkajšieho titulu.

§ 2. Kňaz, ktorý v ten istý deň koncelebruje druhú omšu, z nijakého titulu nemôže za ňu prijať milodar.

 

Kán. 952 - § 1. Úlohou provinčného koncilu alebo zhromaždenia biskupov provincie je pre celú provinciu dekrétom určiť, aký milodar sa má venovať na slávenie a obetovanie omše, a kňazovi nie je dovolené žiadať vyššiu sumu; je mu však dovolené prijať dobrovoľne venovaný vyšší, ale aj nižší milodar, než je určený za obetovanie omše.

§ 2. Kde taký dekrét chýba, má sa zachovať zvyk, platný v diecéze.

§ 3. Aj členovia ktorýchkoľvek rehoľných inštitútov sa musia držať toho istého dekrétu alebo miestneho zvyku, o ktorých sa hovorí v § 1 a 2.

 

Kán. 953 - Nikomu nie je dovolené prijať toľko milodarov na omše, ktoré má sám obetovať, koľkým nie je schopný v priebehu roka zadosťučiniť.

 

Kán. 954 - Ak v niektorých kostoloch alebo kaplnkách žiadajú sláviť väčší počet omší, než je možné ich tam sláviť, je dovolené sláviť ich inde, ak darcovia výslovne nevyjadrili opačnú vôľu.

 

Kán. 955 - § 1. Kto mieni slávenie omší, ktoré treba obetovať, zveriť iným, ich slávenie má čo najskôr zveriť kňazom podľa svojho výberu, len keď mu je zrejmé, že nemožno proti nim nič namietať; musí odovzdať celý prijatý milodar, ak nie je s istotou zrejmé, že to, čo prevyšuje povinnú sumu v diecéze, bolo dané vzhľadom na osobu; je aj povinný starať sa o slávenie omší, kým nedostane potvrdenie tak o prevzatom záväzku, ako aj o prijatom milodare.

§ 2. Čas, v ktorom treba omše sláviť, sa začína dňom, v ktorom ich kňaz prijal na slávenie, ak nie je zrejmé niečo iné.

§ 3. Tí, ktorí iným zverujú omše na slávenie, bezodkladne majú do knihy zapísať tak prijaté omše, ako aj tie, ktoré odovzdali iným, pričom zapíšu aj milodary za ne.

§ 4. Každý kňaz musí presne zapísať omše, ktoré prijal na slávenie a ktorým zadosťučinil.

 

Kán. 956 - Všetci správcovia darov na nábožné ciele, alebo tí, ktorí sú akokoľvek povinní starať sa o slávenie omší, či klerici, alebo laici, majú bremená omší, ktorým nebolo v priebehu roka zadosťučinené, odovzdať svojim ordinárom spôsobom, ktorí majú oni určiť.

 

Kán. 957 - Povinnosť a právo dozerať na plnenie omšových bremien v kostoloch svetského kléru prislúcha miestnemu ordinárovi, v kostoloch rehoľných inštitútov alebo spoločností apoštolského života ich predstaveným.

 

Kán. 958 - § 1. Farár, ako aj rektor kostola alebo iného nábožného miesta, kde sa zvyčajne prijímajú omšové milodary, majú mať osobitnú knihu, do ktorej sa má presne zapisovať počet omší, ktoré treba sláviť, úmysel, venovaný milodar, ako aj vykonané slávenie.

§ 2. Ordinár je povinný každoročne preskúmať tieto knihy sám alebo cez iných.