Katolícky pohreb

 
Kto môže byť katolícky pochovaný?

KOHO MOŽNO KATOLÍCKY POCHOVAŤ

§ 1. Zomrelým veriacim treba podľa normy práva poskytnúť cirkevné pohrebné obrady.

§ 2. Cirkevné pohrebné obrady, ktorými Cirkev vyprosuje zomrelým duchovnú pomoc a vzdáva úctu ich telám a súčasne živým prináša útechu nádeje, treba sláviť podľa normy liturgických zákonov.

(c. Kán. 1176 Kódexu cirkevného práva)

§ 1. Keď ide o pohrebné obrady, katechumenov treba pripočítať k veriacim.
§ 2. Miestny ordinár môže dovoliť, aby malé deti, ktoré rodičia mienili dať pokrstiť, avšak ktoré zomreli pred krstom, mali cirkevné pohrebné obrady.
§ 3. Pokrstení, ktorí sú členovia niektorej nekatolíckej cirkvi alebo nekatolíckeho ekleziálneho spoločenstva, majú mať podľa rozumného úsudku miestneho ordinára cirkevné pohrebné obrady, ak nie je zrejmá ich opačná vôľa a len keď vlastný vysluhujúci nemôže byť prítomný.

(c. Kán. 1183 Kódexu cirkevného práva)

 

KOHO NEMOŽNO KATOLÍCKY POCHOVAŤ:

§ 1. Ak pred smrťou neprejavili nijaké znaky pokánia, cirkevné pohrebné obrady treba odoprieť:
1. všeobecne známym apostatom, heretikom a schizmatikom;
2. tým, ktorí si zvolili kremáciu vlastného tela z dôvodov, ktoré odporujú kresťanskej viere;

3. iným zjavným hriešnikom, ktorým nemožno priznať cirkevné pohrebné obrady bez verejného pohoršenia veriacich.
§ 2. Ak sa vyskytne nejaká pochybnosť, treba sa poradiť s miestnym ordinárom a držať sa jeho úsudku.

(c. Kán. 1184 Kódexu cirkevného práva)

Komu boli odopreté cirkevné pohrebné obrady, treba mu odoprieť aj akúkoľvek pohrebnú omšu.

(c. Kán. 1185 Kódexu cirkevného práva)

Ako postupovať pri vybavovaní pohrebu?
 • Navštívte pohrebníctvo.

 • Dohodnite tam čas a miesto pohrebu - zamestnanci pohrebníctva ho telefonicky skonzultujú s farským úradom.

 • Navštívte farský úrad, pričom

  so sebou prineste LIST O PREHLIADKE MŔTVEHO potvrdený matričným úradom (stačí aj prefotená kópia)

  a vopred si zistite údaje, potrebné pre farskú matriku:

  • Priezvisko zomrelého za slobodna

  • Meno jeho otca

  • Meno jeho matky (aj za slobodna)

  • Meno jeho manžela / manželky (aj za slobodna)

  • Či bol pred smrťou zaopatrený sviatosťami (čiže sa vyspovedal a prijal sv. prijímanie - či už tesne pred smrťou, alebo prijímal tieto sviatosti pravidelne a pod.)

 • Spev a organ:

  • Kontaktujte, prosím, p. Krajču, organistu (0902 927 804) a s ním túto vec konzultujte!

 • Zádušná sv. omša, pokiaľ samotný obrad nebol spojený so slávením sv. omše, sa slávi podľa dohody pozostalých s farským úradom v najbližšom vhodnom termíne.

  

Je možný katolícky pohreb s kremáciou?

§ 3. Cirkev nástojčivo odporúča, aby sa zachovával nábožný zvyk telá zomrelých pochovávať; nezakazuje však kremáciu, ak nebola zvolená z dôvodov, odporujúcich kresťanskému učeniu.

(c. Kán. 1176 Kódexu cirkevného práva)

Môže pochovávať aj nejaký iný kňaz, z inej farnosti? Samozrejme áno!

Ak máte kňaza, ktorého chcete, aby viedol pohrebné obrady, poproste ho, prosíme, aby vec dopredu konzultoval s našim farským úradom!