Katechézy z 1. polovice Roku zasväteného života
vo farnosti Banská Štiavnica

.                                                        

 
December 2014

ZASVÄTENÝ ŽIVOT v našom živote

Január 2015
Február
Marec
"Veľkonočná univerzita"
Apríl

 

Máj

 

Nasjvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
Jún
Júl

Letné prázdniny

 

MATERIÁLY, ZDROJE, LINKY,...

Výroky, citáty,... "Kríza dnešnej Cirkvi je predovšetkým krízou kňazského stavu a rehoľných rádov. Pod náporom pokoncilovej doby sa rozkývali veľké rehoľné rády a aj dnes sa zdá, že sú zmietané krízou vlastnej identity. Kňazi sú vystavení kultúrnemu tlaku, ktorý ich tlačí k prechodu od sakrálnej k sociálnej roli. V niektorých rehoľných rádoch sa pravá obnova zamieňa za pohodlnosť. Jeden rehoľník mi povedal, že rozklad jeho kláštora začal tým, že vstávanie k nočnej modlitbe bolo prehlásené za nezrealizovateľné. Dobre, ale táto nepochopiteľná, ale dôležitá obeť, bola nahradená bdením dlho do noci u televízora." (Jozef Ratzinger, neskorší Benedikt XVI.)
Modlitby k Roku zasväteného života

(Imprimatur: Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup, generálny vikár V Bratislave dňa 28. novembra 2014, Prot. č. 4991/2014)

DLHŠIA, SLÁVNOSTNÁ VERZIA

Najvyšší a slávny Boh, náš Otec, ďakujeme ti za dar zasväteného života. Vďaka ti, že nás každý deň povolávaš k veľkým veciam takých, akí sme - úbohých, slabých a hriešnych. Ďakujeme ti, ze počúvaš naše snahy o tvoju oslavu, že môžeme prijímať tvojho milovaného Syna v chlebe života, že nám uprostred zápasov dávaš zakúsiť svoj pokoj a radosť.
Dobrotivý Pane Ježišu, naša jediná láska, opakuj aj dnes svoje láskavé pozvanie: Poď a nasleduj ma! Daj, aby sme v pravej slobode ducha, pokore a družnosti kráčali po úzkej a strmej ceste evanjeliovej dokonalosti, ktorú si nám slovom i príkladom zanechal vo Svätom písme ako knihe života. Nech tvoja veľkňazská modlitba spôsobí v nás milosť vnútornej modlitby a misijnej služby, premieňajúcej svet. Udeľ nám schopnosť byť pre dnešných ľudí znakom Božej lásky a znamením nebeských dobier.

Duch Svätý, Bože, darca všetkých darov, daj nám v každom čase vnímať krásu rehoľného povolania. Rozpáľ naše chladné srdcia ohňom svojej lásky, aby sme vždy a všade nosili v sebe horlivú túžbu po svätosti a vkladali ju aj do duší iných. Pohnutí tvojím vnuknutím znova túžime obnoviť si naše rehoľné sľuby a zachovať ich verne až do konca životom v chudobe, čistote a poslušnosti.

Presvätá Panna, Matka Božia Mária, tvoja stála a mocná ochrana nech nás sprevádza nebezpečenstvami života do prístavu spásy. Zahaľ svojím ochranným plášťom naše rany a obnov nás ako za predošlých dní. Nauč nás žiť na väčšiu česť a slávu Božiu, na chválu Najsvätejšej Trojice, aby sme mohli dosiahnuť dokonalú lásku v službe Bohu, Cirkvi a ľuďom. Amen.

KRATŠIA VERZIA
Najvyšší a slávny Boh, náš Otec, ďakujeme ti za dar zasväteného života. Ďakujeme ti, že počúvaš naše snahy o tvoju oslavu, že môžeme prijímať tvojho milovaného Syna v chlebe života, že nám uprostred zápasov dávaš zakúsiť svoj pokoj a radosť.
Dobrotivý Pane Ježišu, naša jediná láska, daj, aby sme v pravej slobode ducha kráčali po úzkej a strmej ceste evanjeliovej dokonalosti, ktorú chváli Sväté písmo. Udeľ nám schopnosť byť pre tento svet znakom Božej lásky a znamením nebeských dobier.

Duch Svätý, Bože, darca všetkých darov, rozpáľ naše chladné srdcia ohňom svojej lásky, aby sme vždy a všade nosili v sebe horlivú túžbu po svätosti. Pohnutí tvojím vnuknutím znova túžime obnoviť si naše rehoľné sľuby a zachovať ich verne až do konca životom v chudobe, čistote a poslušnosti.

Presvätá Panna, Matka Božia Mária, tvoja stála a mocná ochrana nech nás sprevádza nebezpečenstvami života do prístavu spásy. Nauč nás žiť na chválu a slávu Najsvätejšej Trojice, aby sme mohli dosiahnuť dokonalú lásku v službe Bohu, Cirkvi a ľuďom. Amen.

PRAKTICKÁ VERZIA
Všemohúci a dobrotivý Pane, ďakujeme ti za dar povolania k zasvätenému životu. Vďaka ti, že nám uprostred zápasov dávaš zakúsiť svoj pokoj a radosť. Daj, aby sme veľkodušne kráčali po úzkej ceste evanjeliovej dokonalosti a udeľ nám schopnosť byť pre tento svet znamením Božej lásky. Znova túžime obnoviť si naše rehoľné sľuby a zachovať ich verne až do konca životom v chudobe, čistote a poslušnosti. Presvätá Panna, Matka Božia Mária, nauč nás žiť pod tvojou ochranou na chválu a slávu Najsvätejšej Trojice, aby sme mohli dosiahnuť dokonalú lásku v službe Bohu, Cirkvi a ľuďom. Amen.

MODLITBA ZA ZASVÄTENÉ OSOBY
Láskavý Bože, ty si prisľúbil večný život v nebeskom kráľovstve tým, ktorí majú srdce čisté a sú chudobní duchom. Prosíme ťa za všetkých tých, ktorí sa rozhodli zanechať všetko, aby ti zasvätili celý svoj život prostredníctvom rehoľných sľubov. Nech sú svojou chudobou príkladom pre tých, čo majú nedostatok a trpia, svojou čistotou srdca nech otvárajú zrak všetkým, čo túžia hľadieť na Božiu tvár, a svojou poslušnosťou a verným nasledovaním evanjelia nech kráčajú k tebe, prameňu všetkých milostí. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.