Kresťanstvo veľmi krátko a stručne...:

(... alebo podrobnejšie v 15 schémach, alebo ešte podrobnejšie na zhruba 240 schémach, alebo najpodrobnejšie ako kurz prípravy birmovancov a ketchumenov)

 

·        AKÝ je cieľ kresťanstva?

o   Čo si [Boh] v ňom [v Kristovi] predsavzal uskutočniť v plnosti času: zjednotiť v Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi aj čo je na zemi. (Ef 1,9-10 SSV)

·        AKÝ má toto zjednotenie v Kristovi zmysel?

o   Lebo mzdou hriechu je smrť, ale Boží dar je večný život v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. (Rim 6,23 SSV)“

o   Ako mňa [Krista] poslal živý [Boh] Otec a ja žijem z Otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa. (Jn 6,57 SSV)

o   Kto má Syna, má život; kto nemá Syna, nemá Boží život (1Jn 5,12 SSV)

·        KDE sa toto zjednotenie s Kristom deje?

o   Jeho [Krista] ustanovil nad všetkým za hlavu Cirkvi, ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý napĺňa všetko vo všetkom. (Ef 1,22-23 SSV)

·        KDE nájdem túto Cirkev?

o Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu (Mt 16,18 SSV)

o „Ste postavení na základe apoštolov a prorokov; hlavným uholným kameňom je sám Kristus Ježiš. V ňom celá stavba pevne pospájaná rastie v svätý chrám v Pánovi, v ňom ste aj vy vbudovaní do Božieho príbytku v Duchu. (Ef 2,20-22 SSV)“

·        AKO sa môžem aj ja pripojiť ku Kristovmu Telu - Cirkvi?

o   Boli sme v jednom Duchu pokrstení v jedno telo (1Kor 12,13 SSV)

o   Keďže je jeden [eucharistický] chlieb, my mnohí sme jedno telo, lebo všetci máme podiel na jednom chlebe [Eucharistie] (1Kor 10,17 SSV)

·        ČO musím urobiť potom, aby som bol opravdivou súčasťou Cirkvi a nebol v nej len "navonok"?

o   Ale nad všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti! (Kol 3,14 SSV)

o   Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!” Druhé je toto: “Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!” Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto, niet. (Mk 12,30-31 SSV)“

·        ČO je to láska?

o   Čo je láska, poznali sme z toho, že on položil za nás svoj život. Aj my sme povinní dávať život za bratov. (1Jn 3,16 SSV)

·        NIE je možné byť kresťanom aj bez takejto radikálnej lásky?

o   Podľa tohto sa dajú rozoznať Božie deti od detí diablových: kto nekoná spravodlivo, nie je z Boha; ani ten, kto nemiluje svojho brata. ... My vieme, že sme prešli zo smrti do života, lebo milujeme bratov. Kto nemiluje, ostáva v smrti. (1Jn 3,10.14 SSV)

·        ČO je podmienkou toho, aby som mohol takto milovať?

o   Tí, čo patria Kristovi Ježišovi, ukrižovali telo s vášňami a žiadosťami.  Ak žijeme v Duchu, podľa Ducha aj konajme.  Nepachtime po márnej sláve, nedráždime sa navzájom, nezáviďme jeden druhému.  (Gal 5,24-26 SSV)“;  Veď vieme, že náš starý človek bol s ním ukrižovaný, aby bolo hriešne telo zničené, aby sme už neotročili hriechu. Lebo kto zomrel, je ospravedlnený od hriechu. (Rim 6,6-7 SSV)“;  Milovaní, prosím vás ako cudzincov a pútnikov: zdŕžajte sa telesných žiadostí, ktoré bojujú proti duši (1Pt 2,11 SSV)“; "Ak ste teda s Kristom vstali z mŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha! Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi! Veď ste zomreli a váš život je s Kristom ukrytý v Bohu. (Kol 3,1-3 SSV)";  Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť mojím učeníkom (Lk 14,33 SSV)

o   Ale oni nad ním [Diablom, svetom] zvíťazili pre Baránkovu krv a pre slovo svojho svedectva; a nemilovali svoj život až na smrť (Zjv 12,11 SSV)

·       JE niečo tak radikálne pre človeka vôbec možné? Dá sa to?

o   Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, premáha svet. A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera. Veď kto iný premáha svet, ak nie ten, kto verí, že Ježiš je Boží Syn? (1Jn 5,4-5 SSV)“;  Viem žiť skromne a viem aj oplývať. Všade a všetko som sa už naučil: byť sýty aj hladovať, mať hojnosť i núdzu trieť. Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje. (Flp 4,12-13 SSV)“;  A nermúťte sa, lebo radosť v Pánovi je vaša sila! (Neh 8,10 SSV)“

·        BEZ ČOHO sa mi to ale nikdy nepodarí?

o   Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť. (Jn 15,4n SSV)

o   Kto ostáva v ňom [v Kristovi], nehreší; kto hreší, ten ho nevidel, ani nepoznal... nik, kto sa narodil z Boha, nehreší, ale chráni ho ten, ktorý sa narodil z Boha, a Zlý sa ho nedotkne. (1Jn 3,6; 5,18 SSV)

·        PODĽA ČOHO spoznám, že už naozaj milujem bratov a sestry v Cirkvi?

o   Ak teda trpí jeden úd, trpia spolu s ním všetky údy, a ak vychvaľujú jeden úd, radujú sa s ním všetky údy. Vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste údy. (1Kor 12,26-27 SSV); Milujte sa navzájom bratskou láskou, predbiehajte sa vzájomne v úctivosti (Rim 12,10 SSV)“; „zmýšľajte rovnako, rovnako milujte, buďte jedna duša a jedna myseľ! Nerobte nič z nevraživosti ani pre márnu slávu, ale v pokore pokladajte jeden druhého za vyššieho. (Flp 2,2-3 SSV)“; „Neste si vzájomne bremená, a tak naplníte Kristov zákon. (Gal 6,2 SSV)“; „Nech nik nehľadá vlastné záujmy, ale záujmy iného. (1Kor 10,24 SSV)“; „Akákoľvek zatrpknutosť, hnev, rozhorčenie, krik a rúhanie aj každá iná zloba nech sú ďaleko od vás. Buďte k sebe navzájom láskaví a milosrdní, navzájom si odpúšťajte, ako aj vám odpustil Boh v Kristovi! (Ef 4,31-32 SSV)“;  „Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. (1Kor 13,4-7 SSV)

·        PODĽA ČOHO spoznám, že už naozaj milujem môjho Boha Ježiša Krista?

o   Potom som videl, a hľa, Baránok stál na vrchu Sion a s ním stoštyridsaťštyritisíc tých, čo mali na čele napísané jeho meno a meno jeho Otca. ... Tí nasledujú Baránka, kamkoľvek ide. Oni sú vykúpení z ľudí ako prvotiny Bohu a Baránkovi. V ich ústach sa nenašla lož: sú bez škvrny. (Zjv 14,1.4n SSV)“

·        KEDY je táto moja jednota Lásky s Kristom zavŕšená?

o   Preň som všetko stratil a pokladám za odpadky, aby som získal Krista (Flp 3,8 SSV)

o   Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život (gr. „duša“, môže znamenať život, ale aj samého seba, svoje na seba zamerané túžby, svoje ego, imidž, životný štýl,...) pre mňa, nájde ho (Mt 16,25 SSV)

 

 IDENTITA KRESŤANA V JEDINEJ SCHÉME
(porov. Maslowova pyramída)