Príprava dospelých na krst, príprava dospelých na sviatosti a príprava na sviatosť birmovania

II. turnus práve prebieha

 


Čo, kto, kde, kedy a ako?
Táto príprava je určená všetkým, ktorí sú už osobnostne zrelí a túžia po nej a:
 • neboli pokrstení a chcú prijať krst, eucharistiu a birmovanie a začleniť sa tak naplno do spoločenstva Katolíckej cirkvi;
 • alebo boli pokrstení, ale neboli z nejakých dôvodov katolícky vychovávaní a chcú sa teraz pripraviť na sväté prijímanie a birmovanie;
 • alebo boli pokrstení aj katolícky vychovávaní a chcú zavŕšiť svoj pokrstový katechumenát prijatím sviatosti birmovania.

NA KURZE SÚ VÍTANÍ aj všetci tí, ktorí už síce tieto sviatosti v minulosti prijali, ale chcú sa viac prehĺbiť vo svojom poznaní kresťanstva a prežívaní vzťahu s Bohom!

 

Ako takáto príprava prebieha?
 • Tieto prípravy prebiehajú v jednotlivých turnusoch, ktoré sa otvárajú podľa potreby. Trvanie jedného kurzu je zhruba jeden rok...
 • STRETNUTIA:
  • V soboty doobeda o 9:00 spravidla raz za dva týždne,
  • spolu 18 stretnutí, čiže s prázdninami a pod. zhruba ten jeden rok prípravy
K čomu príprava smeruje a čím by sa mal prijímateľ birmovania / krstu vyznačovať?

ZRELOSŤ OBRÁTENIA a rozhodnutia sa pre Krista:

Ak sa niekedy hovorí o birmovaní ako o "sviatosti  kresťanskej zrelosti", nemal by sa pri tom zamieňať vek  dospelosti vo viere s dospelým vekom prirodzeného rastu,“ … „Telesný vek nie je rozhodným pre dušu. Teda aj v detskom  veku môže človek nadobudnúť dokonalosť duchovného veku,  o ktorej hovorí Kniha múdrosti: "Ctihodná staroba  nespočíva v dlhom veku, ani sa nemeria počtom rokov"  (Múd 4,8). Preto mnohí v detskom veku, vďaka prijatej  sile Ducha Svätého, odvážne bojovali za Krista až do  krvi.“

(KKC 1308)

PRIPRAVENOSŤ na svedectvo, apoštolát a aktívnu službu a podiel na živote a poslaní farnosti:

Príprava na birmovanie sa musí snažiť viesť kresťana 
• k intímnejšiemu zjednoteniu s Kristom,
• k živšej  dôvernosti s Duchom Svätým, s jeho konaním, s jeho darmi  a vnuknutiami,
• aby mohol lepšie prevziať apoštolské  povinnosti kresťanského života.
Preto sa birmovná  katechéza má usilovať o prebudenie
vedomia príslušnosti ku  Kristovej Cirkvi, a to tak k Cirkvi všeobecnej ako aj  k farskému spoločenstvu. Toto má osobitnú zodpovednosť za  prípravu birmovancov
.“ (KKC 1309)

 

Ako a kde sa prihlásiť?
 • Pokiaľ sa práve začína nový turnus, stačí prísť na jeho prvé stretnutie.
 • Pokiaľ už turnus beží a Vy ste jeho začiatok zmeškali, kontaktujte, prosím, farský úrad!
Vysluhovanie sviatostí:
 • KRST DOSPELÝCH - spravidla raz ročne na Veľkonočnú vigíliu spoločne s 1. sv. prijímaním a birmovaním
 • 1. SV. PRIJÍMANIE DOSPELÝCH - kedykoľvek, podľa potreby, ale najlepšie takisto na Veľkonočnú vigíliu...
 • BIRMOVANIE - keď sa zhromaždí dostatočný počet birmovancov na to, aby sme vo farnosti usporiadali birmovku: "Žiadosť o vyslúženie sviatosti možno žiadať každý rok, ak je vo farnosti aspoň 50 záujemcov o túto sviatosť. Žiadosť o vyslúženie sviatosti birmovania možno žiadať každý druhý rok, ak je vo farnosti aspoň 40 záujemcov o túto sviatosť. Staroveká prax Latinskej cirkvi a dogmatizovaná náuka Tridenstkého koncilu učia, že „riadnym vysluhovateľom sviatosti birmovania je biskup“ (por. Sk 8, 14-17; Tridentský koncil, r. 1547, DH 1630; konštit. Lumen gentium 26; kán. 882 CIC ). Avšak – po piatich rokoch je každý farár/administrátor povinný žiadať o vyslúženie sviatosti birmovania, aj keby mal len pár záujemcov o birmovanie." (Mons. Marián Chovanec, diecézny biskup, 19. 9. 2013) - a ak je birmovancov menej, ako 40, tak pripadá do úvahy birmovka raz za tri roky.

Viac informácií dostanete pri samotnej príprave na tieto sviatosti!

Najbližšia birmovka v našej farnosti...:

najskôr v roku 2018, najneskôr v roku 2020
záleží od počtu záujemcov

KTO každý pri nej môže prijať sviatosť birmovania?

 • katolík,
 • ktorý absolvoval riadnu prípravu na sviatosť birmovania
  • v NAŠEJ farnosti, alebo
  • v INEJ farnosti prípravu, ktorá je v danej farnosti obvyklá

ČO UROBIŤ BEZPROSTREDNE PRED BIRMOVKOU:

 • Riaďte sa pokynmi tunajšieho farára :-)
 • V kostole si vyzdvihnite BIRMOVNÝ LÍSTOK, alebo si ho rovno odtiaľto stiahnite.
 • Vyplňte ho a dajte si u farára farnosti, v ktorej ste absolvovali prípravu, potvrdiť jej úspešné ukončenie.
 • Ak ste neboli pokrstení vo farnosti Banská Štiavnica, vyžiadajte si z farnosti Vášho krstu krstný list.
 • S vyplneným a potvrdeným birmovným lístkom (+, ak treba, krstným listom) príďte na faru, kde ho odovzdáte a tým sa zaregistrujete na slávenie birmovania.

NAJBLIŽŠIE ORGANIZAČNÉ STRETNUTIE:

 • ... na to je ešte časúúúú :-)

PREDSTAVOVACÍ LIST BISKUPOVI:

 • Tu je VZOR na jeho napísanie + inštrukcie

OBRAD VYSLUHOVANIA SVIATOSTI:

 • Tu nájdete OBRAD + TEXTY k sláveniu sviatosti birmovania
 • Požiadavky zo strany biskupstva, týkajúce sa birmovancov:
  • Je primerané zapojiť do liturgie čo najväčší počet miništrantov; aj tých, ktorí majú prijať birmovanie.

  • Po prežehnaní a liturgickom pozdrave biskupa nasleduje krátke privítanie starostom (s insígniami obce) alebo členom farskej rady alebo rodičmi birmovancov (text príhovoru treba prekonzultovať, aby z neho nebola politická kampaň; v každom prípade privítanie robí len jeden zo skupiny menovaných, nie viacerí). Privítanie má byť krátke.

  • Je potrebné čítať obidve čítania (aktuálne texty ohlási Ordinariát vopred), pre ktoré treba vybrať aj birmovancov-lektorov (povedzme dievča a chlapec).

  • Prosíme, aby sa do liturgie, spevu, čítaní a prinášania obetných darov zapájali predovšetkým birmovanci, ich rodičia a birmovní rodičia. Birmovanci nech majú k dispozícii texty piesní.

  • Pokiaľ to priestory chrámu dovoľujú, je najpraktickejšie, keď birmovanci pristupujú na udeľovanie sviatosti birmovania k biskupovi pred oltárom (podobne ako na sv. prijímanie). Zvlášť treba birmovancov pripraviť na to, aby po predstúpení pred biskupa povedali sami nahlas svoje birmovné meno a následne aby vedeli odpovedať najskôr: Amen a potom: I s duchom tvojím! Duchovný správca farnosti odoberá birmovné lístky a dištriktuálny dekan/sekretár rozdáva birmovancom obrázky, ktoré biskup prinesie. Počas udeľovania sviatosti birmovania je možné spievať piesne k Duchu Svätému tak z JKS ako i zborové a mládežnícke (ako prvá nech pokračuje ďalšími strofami pieseň z JKS č. 217: „Duchu Svätý, príď z neba“) – ale nie stále a nie tak nahlas, aby to rušilo dialogické vysluhovanie sviatosti. Počas birmovania treba zaradiť aj posvätné ticho. Počas birmovania – nakoľko je to dialogická sviatosť – nemožno rušiť vysluhovateľa a prijímateľa spevom. Ak sa nedá prelúdovať (či spievať ticho), tak netreba vôbec hrať a spievať.

  • Nasledujú spoločné modlitby veriacich, ktoré môžu byť z vysluhovania sviatosti birmovania alebo zo zoslania Ducha Svätého; podľa možnosti nech ich prečítajú vybraní lektori. Modlitby veriacich môže predniesť aj jeden či viacerí birmovanci.

  • Obetný sprievod má vyjadrovať zastúpenie celej farnosti; v sprievode majú byť len tie dary, ktoré (okrem hostií a vína) symbolicky vyjadrujú charakter regiónu a farnosti (pozn.: kalich nie je súčasťou obetného sprievodu).

  • Po záverečnej modlitbe Po prijímaní nasledujú farské oznamy (ak je nedeľa), po ktorých sa môže konať poďakovanie biskupovi, farárovi/správcovi farnosti a ďalším, ktorí viedli prípravu birmovancov.

Ďalšie inštrukcie a pokyny Vám budú poskytnuté podľa potreby na prípravných organizačných stretnutiach.