Farská takmer "synoda"


 

 

 

 

 

INFOGRAFIKA - pápežova vízia

DISKUSIA na FB

O ČO IDE?

  

V pôstnom období 2017 sme spoločne uvažovali nad dokumentom Christifideles laici sv. pápeža Jána Pavla II. (porov. archív).

Učili sme sa do neho, ak byť katolíkmi a ako byť katolíckou farnosťou nielen menom, ale skutočne.

 

Grafické znázornenie posolstva tohto dôležitého dokumentu nájdete v tejto infografike

 

Je teda čas, aby sme - ako farnosť - dali hlavy dokopy a spoločne si vytvorili víziu, ktorá zodpovedá Božiemu slovu, učeniu Božej Katolíckej Cirkvi a s ktorou sa my, ako farnosť, stotožníme, aby sme ju spoločne naplnili.

 

  

 

PRVÝ KROK - ANKETA

Prvým krokom je éria piatich ankiet, týkajúcich sa piatoch oblstí "cirkevnosti".

 

ANKETA o primáte povolania k svätosti - pokus o krátke zhrnutie

ANKETA o prijímaní a odovzdávaní viery - pokus o výber

ANKETA o communiu vo farnosti - pokus o výber

ANKETA o spoločenskej angažovanosti farnosti - pokus o výber

ANKETA o apoštoláte - pokus o výber

 

 

  

DRUHÝ KROK - DUMANIE

Výsledkom ankety je množstvo veľmi zaujímavých a isto aj Božím Duchom vnuknutých podnetov a nápadov a myšlienok. Teraz je na nás, aby sme ich premysleli a pretvorili na niečo konkrétne, čo umožní celej našej farnosti, celému nášmu spoločenstvu, stále viac napredovať na našej ceste s Ježišom Kristom.

 

Zhrnutie všetkých konštruktívnych návrhov a pripomienok z Veľkej farskej ankety

 

Užitočné postrehy a pripomienky:

Zo strany otca biskupa:

 • Všeobecná pastorácia vo farnosti (čiže aktivity spoločné pre všetkých farníkov, obzvlášť svätá omša) majú byť prirpôsobené "najslabšej ovečke" v stáde.

 • Dobrý nápad je "dvojrýchlostná farnosť" (resp. viacrýchlostná), kde sa popri tejto základnej úrovni "najslabšej ovečky" poskytuje aj náročnejší program, určený pre pokročilých kresťanov, ktorí po podobnej formácii túžia a cítia jej potrebu.

 • Nedeliť sa vo farnosti v zmysle "Kto je so mnou? Kto je proti mne?"

 • Nesnažiť sa presadzovať "svoju pravdu".

 • Aj na internete sa vyhýbať veciam, ktoré by namiesto úžtku vnášali (aj do rodín) rozdelenie a konflikt.

Z Pastoračného a evanjelizačného plánu Katolíckej Cirkvi na roky 2008 až 2013:

 • Dnešná pastorácia už nemôže vychádzať z tých istých predpokladov. V súčasnosti občianska spoločnosť nielen nepodporuje kresťanský spôsob života, ale ho neguje, otvorene alebo skryte útočí na Cirkev.

 • Navyše i mnohí pokrstení žijú tak, akoby Krista nebolo: opakujú, najmä pri bohoslužbách, zvyčajné gestá a znaky viery, ktorým však nezodpovedá uvedomenie si skutočného obsahu viery a náklonnosť k Ježišovej osobe.

 • Namiesto veľkých istôt viery je u mnohých len vágny a málo záväzný náboženský sentiment.

 • Mnohé kresťanské rodiny neplnia funkciu odovzdávania viery a uvádzania do kresťanského života.

 • Zvlášť mladí ľudia, aj keď sa hlásia k viere, ustavične dostávajú impulzy, ktoré ich odvádzajú od kresťanstva.

 • Obec už nie je kresťanským spoločenstvom, takže je potrebné vytváranie malých spoločenstiev vo farnosti.

 • V našich farnostiach z hľadiska vzťahu k viere a Cirkvi stretávame spravidla štyri skupiny ľudí, ktoré vyžadujú diferencovaný prístup. 

  • V takmer v každej farnosti nájdeme angažovaných veriacich vytvárajúcich jadro farnosti, ktorí majú záujem a ochotu aktívne sa zapájať do poslania misijného poslania Cirkvi. 

  • Ďalej sú to veriaci, ktorí zavŕšili proces kresťanskej iniciácie a túžia po duchovnom sprevádzaní a prehlbovaní sa vo viere a kresťanskom spôsobe života. 

  • Veľký počet obyvateľov našich farností tvoria veriaci katolíci, ktorí už síce priali niektoré z iniciačných sviatostí a občasne prichádzajú na bohoslužby, ale kresťanstvo pre nich znamená iba tradíciu, zvykovú vieru, bez hlbšieho prežívania a ochoty angažovať sa a tiež bez zodpovedajúcich kresťanských postojov v oblasti politiky, manželstva či morálky. U tejto skupiny chýbajú nielen náboženská prax a etické konzekvencie, ale aj samotný obsah viery, osobná skúsenosť a necítia sa spätí s cirkevným spoločenstvom. Preto zaň necítia ani zodpovednosť. 

  • A nakoniec ostávajú tí, ktorí ako nepokrstení neveriaci a pokrstení nepraktizujúci potrebujú misijné ohlasovanie Cirkvi.

TRETÍ KROK - HLASOVANIE

 

Sme po letných prázdninách a dovolenkách. Je čas pomaly zakončiť veľké a veľmi úprimné úsiílie, ktoré sme počas jari vynaložili v našej Veľkej farskej ankete a za ktoré ešte raz, v mene farnosti, všetkým Vám, ktorí ste sa zapojili, ďakujeme.

Je teda čas zo všetkých tých bohatých rád a návrhov, ktoré ste poskytli, vybrať tie, ktoré Vy sami vnímate ako najdôležitejšie. Postup je nasledovný:

 1. V kostole si zoberte HLASOVACÍ LÍSTOK - alebo si ho môžete aj stiahnúť odtiaľto: hlasovací lístok - a vytlačiť si ho doma, najlepšie tak, aby sa zmestil na jednu stránku A4 obojstranne.

 2. V KAŽDEJ TABUĽKE (celkovo sú tam štyri) vyberte najviac PÄŤ položiek a označte ich ČÍSLAMI OD 1 DO 5, pričom číslo 1 má tá rada, ktorú považujete za najdôležitejšiu, číslo 2 tá, ktorá sa Vám javí ako druhá najdôležitejšia a tak ďalej. MÔŽETE označiť aj MENEJ AKO 5, ak sa Vám zvyšné návrhy nepozdávajú – ale NIE VIAC AKO PÄŤ. Ostatné riadky ponechajte nevyplnené.

 3. Vyplnený lístok vhoďte, prosím, do schránky v kostole!

O výsledkoch hlasovania - ktoré potvrhá dostatočne dlho, najmenej jeden mesiac, Vás budeme aj na tejto stránke priebežne informovať!

 

KONEČNÉ VÝSLEDKY HLASOVANIA

z 5. 11. 2017

!!! - BROŽÚRKA S VÝSLEDKAMI (na stiahnutie) - !!!

 

+ tabuľka výsledkov všetkých tém - platí, že čím nižšie je skóre, tým je vec považovaná za dôležitejšiu

 

FARNOSŤ SPOLU … z toho:
OBLASŤ TTL BD NCP TP Konečné poradie:
FARÁR           1. miesto
Spomaliť 29 10 3 16   2. miesto
Zohľadňovať úrovne farníkov 36 18 7 11   3. miesto
Prakticky 33 11 4 18
Deti a mládež 35 13 6 16
Osobne 35 10 6 19
Budovať vzťahy 40 10 8 22
Modlitba, pobožnosti, liturgia 40 18 9 13
Formácia farnosti 35 18 12 5
Formácia malých spoločenstiev 41 18 12 11
Vzťahy k verejnej sfére 41 18 11 12
FARNÍCI   BD NCP TP
Byť kresťanmi naplno 26 18 3 5
Modlitba, pobožnosti, liturgia 24 8 4 12
Liturgia 43 17 12 14
Učenie sa, rast 32 16 2 14
Spoločenstvo 25 14 6 5
Jednota s Cirkvou a pastiermi 42 14 9 19
Spoločenstvo malých spoločenstiev 38 18 9 11
Pastoračná zodpovednosť 39 15 8 16
Služba farníkov si navzájom 44 18 8 18
Svedectvo a apoštolát 38 14 11 13
Angažovanie sa vo veciach verejných 46 18 12 16
Charita a pomoc iným 36 11 9 16
Deľba práce a zodpovednosti vo farnosti 42 15 12 15
SPOLOČENSTVÁ a HNUTIA   BD NCP TP
Spoločne žiť a stretávať sa 25 13 2 10
Formovať sa 34 18 6 10
Modlitba za farnosť a za všetkých 26 8 7 11
Zviditeľňovať sa a svedčiť 41 15 12 14
V pokore 35 14 5 16
Akcie pre farnosť 34 18 5 11
Opora farnosti 37 14 8 15
Spolupráca s farárom 41 17 12 12
Apoštolát 29 16 7 6
RODINY VO FARNOSTI   BD NCP TP
Byť domácou cirkvou 28 16 3 9
Modlitba a duchovný život 22 8 7 7
Spoločenstvo a jednota rodín vzájomne 37 18 10 9
Aktivity vo farnosti, zapájať sa 36 15 9 12
Formovanie detí k životu s Bohom 26 5 11 10
Formovanie detí k angažovanosti 43 15 12 16